You are here

Wetenschappelijk Fonds MPN Stichting

Op verzoek van de MPN-Stichting, brengt de NVvH het volgende onder de aandacht:

Op het Wetenschappelijk Fonds van de MPN-Stichting (myeloproliferatieve ziekten) kan een beroep worden gedaan door hematologen of door hen die in opleiding zijn tot hematoloog.

Gezien de beperkte middelen waarover het Fonds kan beschikken zijn er beperkende bepalingen gesteld aan het toekennen van een subsidie vanuit het Fonds. Op het Fonds kan door (aankomende) hematologen een beroep gedaan worden voor een financiele bijdrage ten behoeve van congresbezoek resp. voor het uitgeven van een proefschrift. In beide gevallen dient er een duidelijke relatie te zijn met een of meerdere ziekten die tot het aandachtsgebied van de MPN-Stichting behoren. In geval van congresbezoek geldt een maximum van Euro 3000 per aanvraag. In geval van uitgifte van een proefschrift kan maximaal een bedrag van Euro 5000 worden toegekend. Aanvragen zullen namens het bestuur van de MPN-Stichting, welk bestuur tevens het bestuur vormt van het Wetenschappelijk Fonds, worden beoordeeld.

Als voorwaarde voor toekenning geldt dat in geval van congresbezoek door de aanvrager een artikel dient te worden geschreven over de tijdens het bezochte congres besproken onderwerpen die relevant zijn voor de donateurs van de MPN-Stichting. Het artikel zal verschijnen in Pur Sang, het magazine van de MPN-Stichting. In geval van financiele ondersteuning van uitgifte van een proefschrift geldt eveneens dat door de promovendus een artikel over het onderwerp van het betrokken proefschift ten behoeve van het tijdschrift Pur Sang wordt geschreven. Tevens dient in het proefschrift er melding van te worden gemaakt dat uitgave van het proefschrift mede door het Wetenschappelijk Fonds van de MPN-Stichting mogelijk is gemaakt.

Aanvragen voor financiele ondersteuning vanuit het Wetenschappelijk Fonds van de MPN-Stichting dienen te worden gericht aan het bestuur van de MPN-Stichting (tevens het bestuur van het Wetenschappelijk Fonds). Digitale aanvraagformuieren vindt u op de website www.mpn-stichting.nl . Voor vragen of opmerkingen over het fonds kunt u contact opnemen met het secretariaat van de MPN Stichting via info@mpn-stichting.nl ).