NVvH Wetenschapsprijzen

Jaap Steenbergen Stipendium

Het NVvH bestuur doet jaarlijks het verzoek aan de afdelingshoofden Hematologie om personen te kandideren die zijn gepromoveerd en van wie het proefschrift zich kenmerkt door originaliteit en kwaliteit. Het bestuur van de NVvH selecteert hieruit “het proefschrift van het jaar”. De geselecteerde kandidaat houdt een voordracht tijdens het Nederlandse Hematologie Congres en ontvangt het Jaap Steenbergen Stipendium; een oorkonde en een geldbedrag van € 5.000.

Toekenning Steenbergen Stipendium 2022 

Op 27 januari 2023 kregen Aysegul en Ferdows tijdens het Dutch Hematology Congres het Jaap Steenbergen stipendium, bestaande uit een oorkonde en geldprijs van 5000 Euro uitgereikt. 


Het Jaap Steenbergen Stipendium, genoemd naar een van de eerste hematologen werkzaam in Nederland,  wordt jaarlijks door de NVVH toegekend aan een jonge onderzoeker die het beste hematologisch proefschrift heeft geschreven. Dit jaar werden 8 genomineerde proefschriften beoordeeld die in het voorafgaande jaar waren verdedigd. De selectiecommissie, bestaande uit prof. dr Frank W.G. Leebeek, Prof Dr Erik A.M. Beckers, dr. C. Stijn Halkes en dr. Nicolette van der Sande (namens de JNVvH) beoordeelde de proefschriften op basis van kwaliteit, originaliteit,  de onderlinge samenhang van de hoofstukken, en het huidige en toekomstige belang voor het veld.

Gezien de hoge kwaliteit van de ingezonden proefschriften en de gelijke beoordeling van de twee hoogst scorende proefschriften, is de commissie van oordeel dat het Stipendium dit jaar wordt toegekend aan twee kandidaten, te weten Aysegul Erdem en Ferdows Atiq.

Dr Aysegul Erdem, opgeleid in Turkije (BSc) en Nijmegen (MSc) promoveerde op 21 maart 2022 aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij onderzoek verrichtte op de afdeling Hematologie van het UMC Groningen. Zij werd begeleid door Prof. dr Jan Jacob Schuringa en Prof. dr Gerwin Huls. De titel van haar proefschrift is “Uncovering metabolic profiles in Acute Myeloid Leukemia – From metabolic drivers to metabolic adaptations”.  Ayşegül heeft gewerkt op een Europees gesubsidieerd Marie Sklodowska-Curie International Training Network (ITN) getiteld HaemMetabolome. Het onderzoek had tot doel om meer inzicht te krijgen in metabole veranderingen in haematologische maligniteiten. Het project van Ayşegül betrof een nauwe samenwerking tussen de afdeling Hematologie van het UMCG en het Integrative Systems Biology, Metabolomics and Cancer laboratorium in Barcelona, Spanje. Aysegul zal op basis van haar proefschrift ook een academische doctorsgraad verkrijgen aan de Universiteit van Barcelona. Een van de uitkomsten van haar onderzoek is dat er een sterke metabole heterogeniteit is in CD34+ stam/progenitor cellen van AML patiënten bestaat, veroorzaakt door een verschil in expressie van PDK1. Een ander deel van haar onderzoek richtte zich op de metabole effecten van mutaties in het FLT3 gen, zogenaamde FLT3 internal tandem duplications (FLT3-ITDs). Zij ontdekte dat deze zorgen voor een verhoogde expressie van complex II eiwitten van de electron transport chain, hetgeen leidt tot een verhoogde mitochondriële activiteit. Beide onderzoeken zijn gepubliceerd in Nature Communications. Deze nieuwe inzichten verkregen uit de studies van Aysegul kunnen mogelijk leiden tot nieuwe behandelmethoden van AML. De commissie was van mening dat haar onderzoek origineel, innovatief en zeer gedegen uitgevoerd is. Hoewel de impact voor de zorg van patiënten het hematologische aandoeningen nog onbekend is, geeft dit fundamenteel onderzoek veel nieuwe inzichten, die de behandeling van AML in de toekomst kan veranderen. Momenteel is Aysegul als post-doctral fellow werkzaam in het Duve Instituut in Brussel.

Dr Ferdows Atiq, opgeleid tot arts aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, promoveerde op 16 maart 2022 aan het Erasmus MC/ Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift getiteld  “Von Willebrand disease: New insights in genotype, laboratory and clinical phenotype” onder begeleiding van Dr. Marieke Kruip, internist-hematoloog (co-promotor) en Prof. dr Frank Leebeek als promotor.

Ferdows’ onderzoek richtte zich op de ziekte van von Willebrand, de meest voorkomnde erfelijke bloedingsziekte. Belangrijke resultaten van zijn studies zijn de uitgebreide genetische typering van een groot cohort van Nederlandse patienten met Von Willebrand ziekte, het belang van genotypering als determinant van bloedings- en laboratoriumfenotype en van de werkzaamheid van behandeling met DDAVP. Ook heeft hij aangetoond dat de tijd tussen de eerste bloedingssymptomen en het stellen van de diagnose Von Willebrand ziekte ruim 6 jaar langer is bij vrouwen dan bij mannen. Dit vraagt om meer aandacht en bewustzijn voor bloedingsziekten bij vrouwen. Inmiddels heeft Ferdows over zijn promotieonderzoek 18 artikels in internationale wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd. Ook heeft hij van de resultaten van de studie een kort verslag gemaakt in lekentaal voor de patiënten die aan de studie hebben meegedaan. Tijdens zijn PhD studies heeft hij tevens een Master of Science in Clinical Research afgerond (Cum Laude).De commissie vond het proefschrift van Ferdows veelomvattend en degelijk uitgevoerd. Daarbij was er een sterke samenhang tussen de verschillende hoofdstukken en hebben de uitkomsten een belangrijke impact voor de dagelijkse hematologische praktijk. Ferdows is inmiddels gestart met zijn opleiding tot internist en heeft de ambitie om hematoloog te worden. Hij heeft zijn opleiding onderbroken om 2 jaar als post-doctoral fellow fundamenteel/translationeel onderzoek te verrichten in het laboratorium van Prof James O’Donnell van de RCSI University of Medicine and Health Sciences in Dublin, Ierland.

2022 – Dr. Martha Roex, T-Control: T-Cell Therapy in the Context of Allogeneic Stem Cell Transplantation

2021 – Dr. Suzanne Fustolo-Gunnink, Not all that glitters is gold. Platelet transfusions for preterm neonates

2020 – Dr. Yvonne Jauw, 89Zr(Zirkonium) -immuno-PET: Towards a clinical tool to guide anti-body based therapy in cancer (2019)

2019 – Dr. M.A. Gillissen, Allogeneic hemaopoietic stem cell transplantation as immunotherapy: B lymphocytes versus leukemia (2018)

2018 – Dr. Rick Admiraal, “Individualized dosing of serotherapy in allogeneic hematopoietic cell transplantation, a delicate balance” (2017)

2017 – Dr. Inger Nijhof, “Beyond the horizon- New treatment strategies for relapsed/refractory multiple myeloma” (2016)

2016 – Dr. Doreen te Raa, “Beyond the Horizon: Molecular characteristics and prognosis in CLL” (2015)

2015 – Dr. Corien de Groot – Eckhardt, “Inhibitor Development in Nonsevere Hemophilia A” (2014)

2014 – Dr. Annemiek Broijl, “Molecular profiling in multiple myeloma” (2013)

2013 – Dr. Avital Amir, “Biology and clinical relevance of T-cell allo-HLA reactivity” (2012)

2012 – Dr. Walter J.F.M. van der Velden: “Mucosal barrier injury, innate immunity, and stem cell transplantation” (2011)

2011 – Dr. Jeroen J.W.M. Janssen: “Molecular and immunophenotypic features of chronic myeloid leukemia in an era of evolving therapeutic strategies” (2010)

2010 – Dr. Bas J. Wouters: “Genomic and epigenomic studies of acute myeloid leukemia with CEBPA abnormalities” (2009)

2009 – Dr. Thijs J. Hagenbeek: “The role of the phosphatase Pten in T cell development” (2008)

2008 – Dr. Ronnie van der Holt: “Translational Studies in Elderly Patients with Acute Myeloid Leukemia” (2007)

2007 – Dr. Marc Raaijmakers: ” ABC transporter modulation in acute myeloid leukemia: studies from the leukemic stem cell perspective” (2006)

2005 – Dr. Margriet Oosterveld: “Intensive treatment strategies in patients with high-risk Myelodysplastic syndrom and secundary acute myeloid leukemia: a study towards a risk adapted approach” (2005)

2003 – W.A.F. Marijt: “Treatment of relapsed leukemia after allogeneic stem cell transplantation with in-vitro generated leukemia-reactive cytotoxic T cells”

2002 – N. Feller: “High frequencies of minimal residual disease cells and normal CD34 positive cells in bone marrow after remission induction therapy are correlated with poor outcome and may identify a subgroup of patients treated inadequately”.

2001 – Y. Bilgin: “Randomised controlled trial on the effects of leukocyte-depleted erythrocytes in cardiac surgery”

2000 – R. Arens “Onderzoeksdesign om de functie van CD27 in B cellen te analyseren”

(tot 2005 werden stipendia uitgereikt in het kader van het beste abstract/onderzoeksdesign)

Jaap Steenbergen was één van de eerste hematologen van Nederland. Hij was werkzaam in het St. Elisabeth Ziekenhuis te Amersfoort en een dag per week bij de afdeling Hematologie van het UMC Nijmegen.

Swammerdamprijs

Het NVvH bestuur doet tweejaarlijks het verzoek aan afdelingshoofden/opleiders Hematologie om personen te kandideren voor de Swammerdamprijs. De Swammerdamprijs van € 40.000 wordt uitgereikt aan een talentvolle hematoloog jonger dan 45 jaar, werkzaam op één van de deelgebieden van de hematologie, namelijk de hemato-oncologie, hemostase-trombose, immuno-hematologie of transfusiegeneeskunde.

Kandidaten kunnen worden aangemeld bij de secretaris van de NVvH. De aanmelding dient vergezeld te gaan van een samenvatting van de onderzoekslijn, een uitgebreid Curriculum Vitae en een aanbevelingsbrief van een Nederlandse hoogleraar. De door het bestuur van de NVvH geselecteerde kandidaat zal worden gevraagd om tijdens het DHC een voordracht te houden. Ook wordt een publicatie in het NTvH op prijs gesteld.

De Swammerdamprijs werd in 2007 voor het eerst uitgereikt en is één van de grootste prijzen voor medisch onderzoekers c.q. clinici in Nederland. De prijs is vernoemd naar de 17e eeuwse Nederlandse wetenschapper Jan Swammerdam, die als eerste de erytrocyt onder de microscoop heeft beschreven:

“In het bloet sag ik een Wy, daar een oneyndig getal rondagtige deelkens in swommen, die van figuur als een plat ovaal waaren, maar heel regulier: sy scheenen ook nog een vogtigheid in haar te besluyten. Als men deese deelkens op sy besag, soo vertoonden sy haar als cristalle stokskens, en op andere figuuren meer na dat de Wy van het bloed haar drayde. En ik ontdekte met een, hoe dat als de dingen grooter van het vergrootglas vertoont wierden, hoe sy minder couleur hadden.” (Jan Swammerdam, “Bybel der natuure of historie der insecten”, deel II)*


Uitreiking Swammerdamprijs 2022 door prof. dr. Karina Meijer aan dr. Mirjam Belderbos

De selectiecommissie, bestaande uit prof. dr. Marc Raaijmakers, prof. dr. Hendrik Veelken en prof. dr .Frank Leebeek (voorzitter cie W&O NVvH), heeft vijf genomineerden beoordeeld op het curriculum vitae, de bereikte resultaten in het wetenschappelijk onderzoek blijkend uit kwaliteit van de onderzoekslijn, een proefschrift, publicaties, citaties en de begeleiding van onderzoekers tijdens hun promotie als (co-) promotor. Ook heeft meegewogen de invloed van de kandidaat, zowel nationaal en internationaal op het onderzoeksgebied van de hematologie.

De commissie is van mening dat Mirjam Belderbos, werkzaam als kinderarts-hematoloog in het Prinses Maxima Centrum dit jaar de prijs krijgt toegekend. Na het behalen van haar artsexamen (Cum Laude) verrichte zij haar promotieonderzoek in kinder-immunologie te Utrecht getiteld Neonatal Innate Immunity – a translational perspective, waarop zij in 2012 promoveerde. Tijdens haar opleiding deed zij onderzoeksstages in Harvard Medical School en Johns Hopkins University. Na het behalen van haar doctoraat combineerde zij haar opleiding tot kinderarts in Groningen met post-doctoraal onderzoek binnen het European Research Institute for the Biology of Aging en later binnen het Prinses Maxima Centrum. Zij houdt zich inmiddels als staflid bezig met de begeleiding van stamcel transplantatie bij kinderen. Naast haar klinische taken stuurt zij sinds 2020 ook een eigen onderzoekslaboratorium op het gebied van translationele stamcel biologie aan in het Prinses Maxima Centrum. In de afgelopen jaren heeft zijn verschillende toppublicaties geschreven, waaronder in Science Immunology, Cell Stem Cell, en Blood. Zij heeft diverse beurzen en awards verkregen, waaronder de Bas Mulder Award van KWF, research fellowships van de EBMT, VENI (NWO) en een clinical scientist grant van de ESH. Kortom een zeer getalenteerde jonge kinderarts-hematoloog met een belangrijk onderzoeksprofiel, die deze prijs echt verdiend.

2019 – Dr. R.K.M. Schneider, Erasmus MC

De prijs werd aan dr. R.K.M. Schneider toegekend vanwege haar wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de hematologie.

2017 – Dr. N.W.C.J. van de Donk, VUMC

De voordracht die dr. Van de Donk in 2017 hield in het kader van de Swammerdamprijs: “CD38: from the lab to the clinic and back again”.

2015 – Dr. J.J. Boelens, UMC Utrecht

De prijs werd aan dr. Boelens toegekend vanwege zijn wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de hematopoietische stamceltransplantaties.

2013 – Prof. dr. J.J. Schuringa, UMC Groningen

De prijs werd aan prof. dr. Schuringa toegekend vanwege zijn wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de hematologie.

2011 – Dr. M.H.M. Heemskerk, LUMC Leiden

De prijs werd aan dr. Heemskerk toegekend vanwege haar wetenschappelijk onderzoek op het gebied van T-cell immunotherapie bij leukemie.

2009 – Prof. Dr. F. Leebeek, Erasmus MC te Rotterdam

De prijs werd aan dr. Leebeek toegekend vanwege zijn wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de bloedstolling.

2007 – Prof. Dr. A.P. Kater,  AMC te Amsterdam

De prijs werd aan dr. Kater toegekend vanwege zijn wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de chronisch lymfatische leukemie.

Overzicht van beurzen voor hematologisch onderzoek

Onderstaand volgt een niet-inclusief overzicht van met name Nederlandse Onderzoeksbeurzen specifiek voor hematologisch onderzoek. 

Ed Maartense aanmoedigingsprijs 2023

In het Reinier de Graaf Gasthuis is sedert jaar en dag aandacht voor de behandeling van oncologische patiënten op oudere leeftijd en de specifieke zorg die past bij hun behandeling. Dr. Ed Maartense was een van de pioniers in dit aandachtsgebied. Meer dan 30 jaar heeft hij zich als internist hematoloog en oncoloog toegelegd op de behandeling van oudere patiënten met kanker en zeer veel jongere collegae opgeleid in de geriatrische oncologie. Belangrijk wetenschappelijk onderzoek op dit gebied heeft onder meer geleid tot een proefschrift over chemotherapie bij oudere patiënten getiteld: “Non-Hodgkin’s Lymphoma in the Elderly. Population based data and a future perspective”. In 2017 is Ed Maartense, op 68-jarige leeftijd, onverwacht overleden aan de gevolgen van een ernstige longontsteking. 

Ter nagedachtenis aan hem heeft zijn echtgenote, Yvonne Maartense-Spruyt, een aanmoedigingsprijs in het leven geroepen. Deze prijs is bedoeld om (jonge) vakgenoten die zich bezighouden met de behandeling van of onderzoek naar kanker bij ouderen, extra steun te bieden bij hun onderzoek. Naast onderzoek komen ook zorgverbeteringsprojecten in aanmerking voor de prijs. De aanmoedigingsprijs, ter hoogte van € 3.000 zal op 11 mei 2023, tijdens het derde Ed Maartense symposium in Delft uitgereikt worden. 

Als je in aanmerking wil komen voor de prijs, verzoeken wij je contact op te nemen met één van de juryleden:

Prof. dr. Johanneke Portielje, hoogleraar geriatrische oncologie LUMC (J.portielje@lumc.nl)
Dr. Monique Bos, internist-oncoloog Erasmus MC (m.bos@erasmusmc.nl

Wetenschappelijk Fonds MPN Stichting

De MPN Stichting wil wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de myeloproliferatieve ziekten (MPN’s) en de bekendheid van artsen met deze ziekten zo breed mogelijk bevorderen. Daartoe beheert de MPN Stichting haar eigen Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).

De MPN Stichting kent drie verschillende subsidies:
– Proefschriftsubsidie: Beurs ter ondersteuning voor de drukkosten van proefschriften. (max. € 500)
– Congressubsidie: Beurs ter ondersteuning voor de kosten van een congresbezoek in het buitenland. Ook buitenlandse stages in onderzoekslaboratoria vallen hieronder. (max. € 1500)
– MPN-Projectsubsidie: Financiële ondersteuning bij lopende en/of nieuwe experimentele onderzoeken naar MPN in de volle breedte. Dit geldt voor (maar is niet beperkt tot): ontwikkeling van nieuwe therapie, moleculair wetenschappelijk onderzoek, patiëntgebonden onderzoek en verbetering van diagnostiek. 

Raadpleeg hier de website van de MPN stichting voor nadere informatie en de bijbehorende aanvraagformulieren. 

Rene Vogels reisbeurs

De René Vogels Stichting reikt reisbeurzen (reis- en verblijfkosten) uit aan jonge onderzoekers op het gebied van de oncologie. Er zijn twee aanvraagrondes per jaar, met deadlines in maart en september. De exacte data, meer informatie over René Vogels en over de voorwaarden voor het aanvragen van een reisbeurs vindt u op www.renevogelsstichting.nl

Hematon onderzoeksfonds

Onderzoeksfonds Hematon is een stichting die financiële middelen ter beschikking stelt om onderzoek te doen naar hemato-oncologische aandoeningen. Zij wil dit doen door:
– het bevorderen van onderzoek dat gericht is op hemato-oncologische aandoeningen;
– het onderhouden van contacten met beroepsgroepen, instellingen en instanties, die direct dan wel indirect betrokken zijn bij het kankeronderzoek in Nederland. 

Het fonds wil onderzoekers, al dan niet klinisch werkzaam, die onderzoek doen op het gebied van hemato-oncologische aandoeningen uitnodigen om van deze bijdragemogelijkheid gebruik te maken.

Bij deze willen wij u erop attent maken dat het Onderzoeksfonds Hematon voor het jaar 2024 geld beschikbaar heeft om twee onderzoeksvoorstellen te honoreren:
-één voor onderzoek op het gebied van Multiple Myeloom en de ziekte van Waldenström en
-één voor onderzoek op het gebied van een hemato-oncologische aandoening, niet zijnde MM of MW.

De sluitingsdatum voor inzending is 1 december 2023. Nadere informatie en de beschikbare formulieren voor het indienen van een aanvraag en nadere informatie zijn beschikbaar op: https://www.onderzoeksfondshematon.nl/voor-onderzoekers/

KWF Programma Onderzoek & Implementatie

Met het Programma Onderzoek & Implementatie (PO&I) wil KWF onderzoeksresultaten vaker en sneller vertalen naar toepassingen voor de patiënt. KWF stuurt hier actief op door in nauw contact met het onderzoeksveld kansen en knelpunten tijdig te signaleren en op te pakken. 

Voor onderzoekers is meer informatie over de financierings- en  samenwerkingsmogelijkheden te vinden op https://www.kwf.nl/onderzoek

The Landsteiner Foundation for Blood Transfusion Research (LSBR)

The Landsteiner Foundation for Blood Transfusion Research (LSBR) supports clinical and experimental scientific research in the field of blood, blood-forming tissue, blood products, and blood (related) diseases, provided that the research bears a relationship to the field of transfusion or transplantation of blood cells.

Look for more information and submission for Pre-Applications for Scientific Research at https://lsbr.nl/ .

Stiching Lymph&Co

Het doel van de Stichting Lymph&Co is financiering van innovatief wetenschappelijk onderzoek naar de ontstaanswijze, diagnose, behandeling en uiteindelijk het voorkomen van lymfeklierkanker. Het doel is om de vooruitzichten van patiënten met deze vorm van kanker te verbeteren. Het streven is om veelbelovend fundamenteel, translationeel of klinisch onderzoek naar lymfeklierkanker te ondersteunen en nieuwe kansen te creëren voor patiënten met lymfeklierkanker.

De Stichting Lymph&Co hanteert hiertoe drie verschillende vormen van ondersteuning, nl. de Lymph&Co Research Grant, een Consortium Initiation Grant en het Paul Fentener van Vlissingen Lymphoma Fellowship. Voor de Lymph&Co Research Grant wordt elk jaar een subsidieronde georganiseerd, voor de andere twee subsidies kunnen continu aanvragen ingediend worden. Ga voor nadere informatie naar https://www.lymph-co.com/onderzoek-en-subsidies/

Stichting Haemophilia

Stichting Haemophilia heeft o.m. ten doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de hemofilie of daarmee verwante erfelijke bloedstollingsafwijkingen; en het stimuleren van kennis over bloedstollingsafwijkingen, in het bijzonder de hemofilie of daarmee verwante erfelijke bloedstollingsafwijkingen, bij artsen en andere relevante beroepsgroepen. Raadpleeg voor nadere informatie https://haemophilia.nl/

EHA Grants

The European Hematology Association (EHA) strives to accelerate the career of promising researchers in hematology by funding: