Op deze pagina vindt u informatie over:

  • Regionale samenwerking in de hematologische zorg, het NVvH regionalisatiedocument en de uitwerking daarvan in de verschillende regiodocumenten 
  • De werkgroep Echelonering van zorg en onderzoek en het NVvH-HOVON echeloneringsdocument. 

Regionale samenwerking hematologische zorg 

Inleiding
Ten aanzien van regionale samenwerking trekken HOVON en NVvH gezamenlijk op. Op 30 mei 2018 heeft een ledenraadpleging plaatsgevonden rondom het thema ‘Updaten Regionalisatiedocument’. Dit beoogt een landelijke leidraad aan te bieden voor regionale vormgeving van de hematologische zorg.

Een tweede versie van het Regionalisatiedocument werd op 16 mei 2019 op de NVvH Ledenraadpleging besproken. Er bleek consensus over de inhoud, waarin ten opzichte van de eerste versie de benigne hematologie is toegevoegd en verhelderingen zijn doorgevoerd. Naar aanleiding van een advies van de werkgroep implementatie regionalisatiedocument  (zie hierna), werd in een derde versie een aanpassing gedaan. Het patiëntenperspectief is toegevoegd als criterium voor regionale samenwerking. Na ledenraadpleging werd deze versie door het NVvH bestuur op 7 september 2022 vastgesteld.  

Wilt u het regionalisatiedocument inzien? klik dan hier. Het document geeft een inhoudelijk kader voor wát er geregeld moet worden, maar laat ruimte om regionaal te bepalen hóe de samenwerking ingevuld wordt. 

Het document is naar de voorzitters van de regio’s verstuurd, ter implementatie. Dit is gebeurd in afstemming met IKNL;  IKNL kan ondersteuning bieden bij de verdere uitwerking van een regionaal samenwerkingsplan en het bespreken van regiorapportages. Vanuit de SKMS-gelden is ondersteuning gevraagd en toegekend voor de projectmatige ondersteuning van deze implementatie.

Implementatie regionalisatiedocument
In 2020 is de werkgroep “Implementatie regionalisatiedocument” opgericht. Deze werkgroep heeft als doel om de regio’s te ondersteunen bij de implementatie van het regionalisatiedocument en heeft een blauwdruk ontwikkeld die behulpzaam kan zijn bij het opstellen en jaarlijks evalueren/bijstellen van een regionaal samenwerkingsplan. Als lid kunt u de NVvH blauwdruk regionale samenwerking hier raadplegen

De regiodocumenten van de verschillende regio’s zijn voor NVvH leden beschikbaar via deze link.   

Leden van de werkgroep implementatie regionalisatiedocument:
Karina Meijer (UMCG, voorzitter),
Sonja Zweegman (Amsterdam UMC),
Ward Posthuma (Reinier de Graafgasthuis),
Erik Beckers (MUMC+),
Eva de Jongh (ASZ),
Harry Koene (Antoniusziekenhuis),
Bart Schot (ZGT),
Bas van Haren (Radboudumc),
Antoinette de Vries (Hematon),
Gertjan Mantjes (NIV),
Corine Korf (IKNL).


Echelonering van zorg en onderzoek

In 2018 is, op initiatief van de werkgroep die het regionalisatiedocument reviseerde, een werkgroep echelonering van zorg en onderzoek ingesteld. Opdracht aan deze werkgroep is om, naast de bestaande onderzoeksechelonering, criteria voor echelonering van zorg op te stellen. Met als doel het toen bestaande echeloneringssysteem te reviseren.

Deze HOVON-NVvH werkgroep heeft in 2018 een voorstel gedaan voor criteria voor echelonering van de zorg die recht doen aan zowel de toegenomen complexiteit van de zorg en daarmee vereiste expertise binnen de centra, als toegang tot behandeling met dure geneesmiddelen dicht bij huis van de patiënt. De voorstellen zijn zowel op de HOVON strategie dag als in het NVvH bestuur besproken. Het voorstel is vervolgens ter becommentariëring voorgelegd aan de leden van de NVvH  tijdens de ledenraadpleging op 16 mei 2019. De voorgestelde volumenorm voor AML zorg en het voorstel twee hematologen te vereisen voor een echelon D ziekenhuis leidde tot veel maar constructieve discussie. Naar aanleiding van deze discussie is een nieuw versie opgesteld, die na accordering door de besturen van NVvH en HOVON  in 2020 ter becommentariëring is voorgelegd aan onze leden. Op basis van de ontvangen reacties heeft de werkgroep het document op onderdelen aangepast. Het bestuur van de NVvH heeft het echeloneringsdocument op 10 juni 2020 vastgesteld. 

Om mogelijk te maken dat in ziekenhuizen zonder zorgechelon poliklinische hematologische zorg wordt verleend door hematologen die in dienst zijn van een ander ziekenhuis, heeft de werkgroep echelonering in januari 2022 een aanpassing voorgesteld. Deze aanpassing werd ter becommentariëring voorgelegd aan de leden van de NVvH, hetgeen niet tot reacties heeft geleid. Het NVvH bestuur heeft dit document geaccordeerd op 8 juni 2022.

Het document is voor leden van de NVvH in te zien, klik hier

Leden van de werkgroep echelonering van zorg en onderzoek (versie mei 2023):

Prof. dr. Sonja Zweegman, voorzitter, Amsterdam UMC, echelon A
Dr. Matthijs Eefting, Ikazia ziekenhuis, echelon D
Dr. Sabina Kersting, Hagaziekenhuis, echelon B
Prof. dr. Jurgen Kuball, UMCU, echelon A
Dr. Mark-David Levin, Albert Schweitzer Ziekenhuis, echelon C HIC en SCT
Prof. dr. Karina Meijer, UMCG, echelon A
Dr. Josien Regelink, Meander Medisch Centrum, echelon C HIC en SCT
Dr. Cees Schaar, Gelre ziekenhuizen, echelon D
Dr. Lidwine Tick, Maxima Medisch Centrum, echelon C HIC en SCT
Dr. Gert Jan Timmers, Ziekenhuis Amstelland, echelon D
Prof. dr. Gerwin Huls, UMCG, echelon A
Dr. Gerard Jansen, Erasmus Medisch Centrum, echelon A
Dr. Geerte van Sluis, Isala, echelon B.