Commissie Regionalisatie, organisatie en financiering

Ten aanzien van regionale samenwerking trekken HOVON en NVvH gezamenlijk op. Op 30 mei 2018 heeft een ledenraadpleging plaatsgevonden rondom het thema ‘Updaten Regionalisatiedocument’. Dit beoogt een landelijke leidraad aan te bieden voor regionale vormgeving van de hematologische zorg.

Een tweede versie van het Regionalisatiedocument werd op 16 mei 2019 op de NVvH Ledenraadpleging besproken. Er bleek consensus over de inhoud, waarin ten opzichte van de eerste versie de benigne hematologie is toegevoegd en verhelderingen zijn doorgevoerd. Het document geeft een inhoudelijk kader voor wát er geregeld moet worden, maar laat ruimte om regionaal te bepalen hóe de samenwerking ingevuld wordt. 
Wilt u het document inzien? klik dan hier.

Deze versie is naar de voorzitters van de regio’s verstuurd, ter implementatie. Dit is gebeurd in afstemming met IKNL;  IKNL kan ondersteuning bieden bij de verdere uitwerking van een regionaal samenwerkingsplan en het bespreken van regiorapportages. Vanuit de SKMS-gelden is ondersteuning gevraagd en toegekend voor de projectmatige ondersteuning van deze implementatie.

 

Echelonering van zorg en onderzoek

In 2018 is, op initiatief van de werkgroep die het regionalisatiedocument reviseerde, een werkgroep echelonering van zorg en onderzoek ingesteld. Opdracht aan deze werkgroep is om, naast de bestaande onderzoeksechelonering, criteria voor echelonering van zorg op te stellen. Met als doel het toen bestaande echeloneringssysteem te reviseren.

Deze HOVON-NVvH werkgroep heeft in 2018 een voorstel gedaan voor criteria voor echelonering van de zorg die recht doen aan zowel de toegenomen complexiteit van de zorg en daarmee vereiste expertise binnen de centra, als toegang tot behandeling met dure geneesmiddelen dicht bij huis van de patiënt. De voorstellen zijn zowel op de HOVON strategie dag als in het NVvH bestuur besproken. Het voorstel is vervolgens ter becommentariëring voorgelegd aan de leden van de NVvH  tijdens de ledenraadpleging op 16 mei 2019. De voorgestelde volumenorm voor AML zorg en het voorstel twee hematologen te vereisen voor een echelon D ziekenhuis leidde tot veel maar constructieve discussie. Naar aanleiding van deze discussie is een nieuw versie opgesteld, die na accordering door de besturen van NVvH en HOVON  in 2020 ter becommentariëring is voorgelegd aan onze leden. Op basis van de ontvangen reacties heeft de werkgroep het document op onderdelen aangepast. Het bestuur van de NVvH heeft het echeloneringsdocument op 10 juni 2020 vastgesteld. 

Het document is voor leden van de NVvH in te zien, klik hier

Leden van de werkgroep echelonering van zorg en onderzoek

Prof. dr. Sonja Zweegman, voorzitter, Amsterdam UMC, echelon A
Prof. dr. Jan Cornelissen, Erasmus Medisch Centrum, echelon A
Dr. Esther Jacobs, Elkerliek ziekenhuis, echelon D
Dr. Sabina Kersting, Hagaziekenhuis, echelon B
Prof. dr. Jurgen Kuball, UMCU, echelon A
Dr. Mark-David Levin, Albert Schweitzer Ziekenhuis, echelon C HIC en SCT
Dr. Rien van Marwijk Kooij, Isala klinieken, echelon B
Prof. dr. Karina Meijer, UMCG, echelon A
Dr. Josien Regelink, Meander Medisch Centrum, echelon C HIC en SCT
Dr. Cees Schaar, Gelre ziekenhuizen, echelon D
Dr. Bea Tanis, Groene Hart ziekenhuis, echelon D
Dr. Lidwien Tick, Maxima Medisch Centrum, echelon C HIC en SCT
Dr. Gert Jan Timmers, Ziekenhuis Amstelland, echelon D
Prof. dr. Edo Vellenga, UMCG, echelon A