Vereniging Haematologisch Laboratoriumonderzoek (VHL), een subvereniging van de NVvH.

De VHL functioneert als werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC). Een vertegenwoordiger van de VHL heeft zitting in het bestuur van de NVvH.

Leden kunnen zijn zij, die lid zijn van de NVvH of zij die lid zijn van de NVKC. Het aantal leden is ongeveer 140, het merendeel is lid van de NVKC. De VHL kent een jaarlijkse contributie van 50 euro. Jaarlijks worden enkele gecombineerde wetenschappelijke en huishoudelijke vergaderingen georganiseerd. Werkgroepen en afgevaardigden van de VHL zijn betrokken bij standaardisatie van laboratoriumonderzoek, kwaliteitsbewaking, en opleiding van medisch analisten. Het lidmaatschap kan worden aangevraagd bij de secretaris mevrouw ir. H.A. Hendriks, OLVG Lab BV te Amsterdam. Meer informatie op  www.de-vhl.nl.

Nederlandse Vereniging van Haemofiliebehandelaars (NVHB), een subvereniging van de NVvH.

De NVHB heeft tot doel de kwaliteit van de zorg voor patiënten met een bloedingneiging te bevorderen. In deze vereniging heeft een bestuurslid namens de NVvH zitting. 

Voorzitter van de NVHB is Prof. dr. H.C.J. Eikenboom, internist-hematoloog en vasculair geneeskundige, Leiden UMC.

Secretaris: Dr. S.E.M. van Poelwijk-Schols, internist-hematoloog, Radboud UMC, Nijmegen.
Postadres secretariaat NVHB: Postbus 85500 – 3508 GA Utrecht

Bestuurslid: Dr. M.H. (Marjon) Cnossen, kinderarts-hematoloog Erasmus MC –  Sophia Kinderziekenhuis.

European Hematology Association (lidmaatschap)

Het EHA lidmaatschapstarief bedraagt voor jonge hematologen (tot 36 jaar) slechts 20 euro per jaar en wordt sterk aanbevolen. Zie www.ehaweb.org

Het EHA Learning Center, EHATol en het European Hematology Curriculum & online Passport, zijn zeer waardevolle tools voor de opleiding binnen de differentiatie hematologie. 

 

Sectie Kinderhaematologie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)

De Sectie, bestaande uit ongeveer 40 leden van de NVK, inventariseert het voorkomen in Nederland van zeldzame hematologische aandoeningen op de kinderleeftijd en geeft onderzoeks- en behandelprotocollen voor een toenemend aantal hematologische ziekten. Een vertegenwoordiger van de Sectie Kinderhaematologie van de NVK heeft zitting in het bestuur van de NVvH

Vergaderd wordt 4 tot 5 keer per jaar. Ieder lid van de NVK kan (gratis) lid worden van de Sectie. De band met de NVvH wordt gevormd door gezamenlijke activiteiten. Meer informatie op www.nvk.nl

Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie (NVB)

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de kwaliteit van de bloedtransfusie geneeskunde in Nederland. De NVB tracht dit doel te bereiken door het verzamelen en uitwisselen van informatie op het gebied van bloedtransfusie geneeskunde, het bijdragen aan onderwijs en professionele ontwikkeling, onderzoek en richtlijnontwikkeling op transfusiegebied, het organiseren van een jaarlijks symposium en andere bijeenkomsten. Het lidmaatschap van de NVB staat open voor een ieder die werkzaam is op, dan wel geïnteresseerd is in  de bloedtransfusie geneeskunde in de ruimste zin van het woord. De NVB telt op dit moment ongeveer 500 leden. Klik hier voor de website.

Stichting HOVON

De Stichting Hemato-oncologie voor volwassenen Nederland is georganiseerd rondom werkgroepen die een specifieke (diagnostische) techniek, dan wel ziektebeeld als speerpunt hebben. Doelstelling van deze werkgroepen is het initiëren en uitvoeren van (inter)nationale multicenter klinische studies, het uitbouwen van de samenwerking met internationale studiegroepen en het het opstellen van aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling.

De Stichting HOVON en de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) organiseren jaarlijks gezamenlijk het Nederlandse Hematologiecongres.