You are here

Subverenigingen en zusterorganisaties

hematologie NederlandKlik voor een vergroting

Junior afdeling van de NVvH

Lees verder...


 

Vereniging Haematologisch Laboratoriumonderzoek (VHL), een subvereniging van de NVvH.

De VHL functioneert als werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC). Een vertegenwoordiger van de VHL heeft zitting in het bestuur van de NVvH.

Leden kunnen zijn zij, die lid zijn van de NVvH of zij die lid zijn van de NVKC. Het aantal leden is ongeveer 140, het merendeel is lid van de NVKC. De VHL kent geen aparte contributie. Jaarlijks worden enkele gecombineerde wetenschappelijke en huishoudelijke vergaderingen georganiseerd. Werkgroepen en afgevaardigden van de VHL zijn betrokken bij standaardisatie van laboratoriumonderzoek, kwaliteitsbewaking, en opleiding van medisch analisten. Het lidmaatschap kan worden aangevraagd bij de secretaris mevrouw ir. H.A. Hendriks, St. Lucas Andreas Ziekenhuis te Amsterdam. Meer informatie op www.de-vhl.nl.


Nederlandse Vereniging van Haemofiliebehandelaars (NVHB), een subvereniging van de NVvH.

De NVHB heeft tot doel de kwaliteit van de zorg voor patiënten met een bloedingneiging te bevorderen. In deze vereniging heeft een bestuurslid namens de NVvH zitting. Alle leden van deze subvereniging worden tevens lid van de NVvH. De NVHB kent geen aparte contributie.

Voorzitter van de NVHB is prof. dr. K. Meijer (UMCG)

Secretariaat: dr. E.P. Mauser-Bunschoten; p/a Universitair Medisch centrum Utrecht; Postbus 85500; 3508 GA Utrecht (Telefoon 088-7558450; Fax 088-7555438).


Sectie Kinderhaematologie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)

De Sectie, bestaande uit ongeveer 40 leden van de NVK, inventariseert het voorkomen in Nederland van zeldzame hematologische aandoeningen op de kinderleeftijd en geeft onderzoeks- en behandelprotocollen voor een toenemend aantal hematologische ziekten. Een vertegenwoordiger van de Sectie Kinderhaematologie van de NVK heeft zitting in het bestuur van de NVvH

Vergaderd wordt 4 tot 5 keer per jaar. Ieder lid van de NVK kan (gratis) lid worden van de Sectie. De band met de NVvH wordt gevormd door gezamenlijke activiteiten. Meer informatie op www.nvk.nl


Nederlandse Vereniging voor Trombose en Haemostase (NVTH)

 

De NVTH is een zustervereniging van de NVvH met een eigen ledenbestand (ongeveer 320 leden, deels overlappend met de NVvH). In het NVTH bestuur heeft een bestuurslid namens de NVvH zitting.

De vereniging is toegankelijk voor een ieder die op de één of andere manier werkzaam is op het gebied van trombose of hemostase. De NVTH organiseert jaarlijks een wetenschappelijke bijeenkomst gedurende twee dagen, die eens in de vier jaar gezamenlijk met een buitenlandse zustervereniging gehouden wordt. Voor promovendi wordt jaarlijks een uitgebreide cursus georganiseerd voorafgaand aan het symposium. Voorzitter is Prof. dr. Sakia Middeldorp. De NVTH geeft een eigen nieuwsbulletin uit.

Informatie over de vereniging is te vinden op www.nvth.nl  Voor lidmaatschap en symposium kan men contact opnemen met het secretariaat van de NVTH via  nvth@umcutrecht.nl  


Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie (NVB)

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de kwaliteit van de bloedtransfusie geneeskunde in Nederland. De NVB tracht dit doel te bereiken door het het verzamelen en uitwisselen van informatie op het gebied van bloedtransfusie geneeskunde, het vastleggen en uitgeven van deze kennis voor haar leden in de vorm van een ledenblad (het Tijdschrift voor Bloedtransfusie) en het beleggen van bijeenkomsten. Het lidmaatschap van de NVB staat open voor een ieder die werkzaam is op, dan wel geïnteresseerd is in het gebied van de bloedtransfusie geneeskunde in de ruimste zin van het woord. De NVB telt op dit moment ongeveer 500 leden (www.nvbtransfusie.nl) .


Stichting HOVON

De Stichting Hemato-oncologie voor volwassenen Nederland (www.hovon.nl) is georganiseerd rondom werkgroepen die een specifieke (diagnostische) techniek, dan wel ziektebeeld als speerpunt hebben. Doelstelling van deze werkgroepen is het initiëren en uitvoeren van (inter)nationale multicenter klinische studies, het uitbouwen van de samenwerking met internationale studiegroepen en het het opstellen van aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling.

De Stichting HOVON en de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) organiseren jaarlijks gezamenlijk het Nederlandse Hematologiecongres.