Hier volgt een samenvatting van het beleid voor de ontwikkeling van richtlijnen. Dit is op 11 maart 2020 vastgesteld door het NVvH bestuur. De volledige procedure vindt u hier. Het beleid zal op reguliere basis door het bestuur in overleg met de leden worden geëvalueerd en zo nodig aangepast.

1. Start hematologische richtlijn
Wanneer een werkgroep (NVvH/HOVON) het initiatief neemt tot het opstellen of herzien van een hematologische richtlijn dient de betreffende werkgroep een aanvraag in bij het bestuur van de NVvH. Het bestuur voert een procedurele toetsing uit en beoordeelt of de richtlijn binnen het kwaliteitsbeleid van de vereniging past.
Nadat het NVvH bestuur besloten heeft dat de richtlijn ontwikkeld of herzien kan worden, wordt een richtlijnwerkgroep samengesteld of wordt een bestaande richtlijnwerkgroep beoordeeld op samenstelling (deskundigheid, spreiding, onafhankelijkheid). Namens de NVvH wordt altijd één werkgroeplid gemandateerd.

De werkgroepleden worden door de voorzitter gevraagd een belangenverklaring in te vullen (KNMG belangenverklaring). Leden van de werkgroep mogen niet participeren in nationale adviesraden van farmaceutische bedrijven (besluit HOVON AB/DB sept-2019 en NVvH bestuur maart-2020). De belangenconflicten worden gemeld in de richtlijn en beoordeeld door de voorzitter van de werkgroep.

Als (een) andere wetenschappelijke vereniging(en) is/zijn betrokken, dient de voorzitter om een formele mandatering van de deelnemende vereniging(en) te verzoeken. De regie op de commentaar- en autorisatiefase van de conceptrichtlijn door de andere mandaterende en autoriserende wv(-en), is gelegen bij de betreffende vereniging(en).

2. Ontwikkeling conceptrichtlijn
De richtlijnwerkgroep zal de conceptrichtlijn ontwikkelen volgens SORT methodiek met uitgangsvragen. Zie hiertoe het NVvH richtlijnenformat. Ter ondersteuning (denk aan systematische literatuuranalyse, secretariële werkzaamheden, etc.) is een financiële vergoeding per richtlijn beschikbaar. 

3. Commentaarfase
De definitieve versie van de conceptrichtlijn wordt door de gehele richtlijnwerkgroep vastgesteld. Indien het een herziening van een eerdere richtlijn betreft, stelt de werkgroepvoorzitter een samenvatting en/of mutatielijst op. Deze wordt samen met de conceptrichtlijn door de werkgroepvoorzitter aan het NVvH bestuur gestuurd t.a.v. info@hematologienederland.nl.
De NVvH verenigingssecretaris bereidt de commentaarfase voor:
• controle of richtlijn conform template is (max 2 weken)
• NVvH leden ontvangen de conceptrichtlijn in een digitaal nieuwsbericht en worden gedurende een maand in de gelegenheid gesteld om per e-mail commentaar te leveren op de conceptrichtlijn (1 maand)
• de ontvangen reacties worden gebundeld en binnen twee weken na afloop van de commentaarfase aan de betreffende werkgroepvoorzitter gestuurd (max 1 week).

Er is een onderscheid tussen monodisciplinaire NVvH-richtlijnen (opgesteld door een werkgroep van de NVvH/HOVON) en multi-disciplinaire richtlijnen (waarbij de NVvH als één van de mandaterende en autoriserende verenigingen optreedt). Deze laatste worden alleen ter commentaar aan de leden aangeboden en geautoriseerd door het bestuur, als één of meer NVvH-leden door het bestuur zijn gemandateerd om namens de NVvH in de richtlijnenwerkgroep zitting te nemen.

4. Autorisatiefase
• de werkgroepvoorzitter bespreekt de ontvangen commentaren binnen de werkgroep, en stelt binnen een maand een lijst op waarin per ontvangen commentaar wordt gemotiveerd waarom dit (niet) tot aanpassing van de conceptrichtlijn leidt. De commentaarlijst en de evt. aangepaste richtlijn wordt door de werkgroepvoorzitter gestuurd aan het bestuur van de NVvH via info@hematologienederland.nl
• na ontvangst neemt het NVvH bestuur in beginsel binnen een maand het besluit tot autorisatie van de richtlijn. Dit besluit wordt schriftelijk door het NVvH bestuur aan de werkgroepvoorzitter meegedeeld.

5. Publicatie en implementatie richtlijn
• een definitieve NVvH richtlijn wordt gepubliceerd op de NVvH website
• NVvH leden worden via de nieuwsbrief op de hoogte gebracht van het verschijnen van nieuwe hematologische richtlijnen
• een toelichting op de richtlijn wordt gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Hematologie.

6. Onderhoud
Bij oplevering van de richtlijn wordt een onderhoudsplan opgeleverd voor de richtlijn. Hierbij moet er aandacht zijn voor de verwachte geldigheidstermijn en in hoeverre de richtlijnwerkgroep in stand moet worden gehouden (overwegingen: complex onderwerp, groot onderwerp, veel/snelle ontwikkelingen verwacht, publieke of politieke aandacht).