You are here

Reglement

NVvH werkgroep benigne hematologie

De werkgroep benigne hematologie valt onder de NVvH. De werkgroep werkt met subgroepen voor de verschillende ziektes. Elke subgroep heeft een aantal aanspreekpunten. Over het algemeen zijn de aanspreekpunten experts in het veld en kunnen zowel wetenschappelijk onderzoekers of hematologen zijn. Aanspreekpunten coördineren het ontwikkelen en beheren van richtlijnen voor diagnostiek en behandeling in de ruimste zin van het woord. 

 

1. Bestuur

De werkgroep kiest uit haar midden een bestuur bestaande uit ten minste een voorzitter en een secretaris. Hierbij wordt rekening gehouden met regionale spreiding en verschillende disciplines. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn voor een aansluitende zittingsperiode herbenoembaar. 

2. Taken

Tot de taken behoren:

  • profilering van de benigne (niet oncologische) hematologie.
  • het ontwikkelen en beheren van richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van benigne hematologische ziektes.
  • opstellen van criteria voor evaluatie van richtlijnen en het begeleiden van deze evaluaties
  • platform voor het initiëren van multicenter wetenschappelijk onderzoek.
  • platform voor discussie rond moeilijke casuïstiek.
  • coördinerende rol met andere werkgroepen/verenigingen rond de  benigne hematologie: bloedtransfusie (NVB, TRIP) hemofilie behandeling (NVHB), trombose en hemostase (HVTH) en de werkgroep hemoglobinopathieën.

3. Vergaderen en besluitvorming

  • Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur of ten minste twee van de overige werkgroepleden een vergadering bijeenroepen, doch ten minste tweemaal per jaar.
  • Het bijeenroepen van de vergadering geschiedt onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied of onderwerpen aan de orde komen die niet geagendeerd stonden, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits de vergadering voltallig is en geen van de leden zich alsnog tegen de besluitvorming verzet.
  • Besluiten worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
  • Stemmingen geschieden mondeling.

4. Ondersteuning

Vanuit de NVvH wordt zorggedragen voor ondersteuning van de werkgroep. De door de NVvH aangewezen beleidsmedewerker is verantwoordelijk voor de communicatie tusssen de werkgroep en de NVvH.

5. Werkplan en jaarverslag

De landelijke werkgroep stelt jaarlijks een werkplan en een verslag van activiteiten op.