Vereniging Haematologisch Laboratoriumonderzoek (VHL), een subvereniging van de NVvH.

De VHL functioneert als werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC). Een vertegenwoordiger van de VHL heeft zitting in het bestuur van de NVvH.

Leden kunnen zijn zij, die lid zijn van de NVvH of zij die lid zijn van de NVKC. Het aantal leden is ongeveer 140, het merendeel is lid van de NVKC. De VHL kent een jaarlijkse contributie van 50 euro. Jaarlijks worden enkele gecombineerde wetenschappelijke en huishoudelijke vergaderingen georganiseerd. Werkgroepen en afgevaardigden van de VHL zijn betrokken bij standaardisatie van laboratoriumonderzoek, kwaliteitsbewaking, en opleiding van medisch analisten. Het lidmaatschap kan worden aangevraagd bij de secretaris mevrouw ir. H.A. Hendriks, OLVG Lab BV te Amsterdam. Meer informatie op  www.de-vhl.nl.

Nederlandse Vereniging van Haemofiliebehandelaars (NVHB), een subvereniging van de NVvH.

De NVHB heeft tot doel de kwaliteit van de zorg voor patiënten met een bloedingneiging te bevorderen. In deze vereniging heeft een bestuurslid namens de NVvH zitting. Alle leden van deze subvereniging worden tevens lid van de NVvH. De NVHB kent geen aparte contributie.

Voorzitter van de NVHB is prof. dr. K. Meijer (UMCG)

Secretariaat: prof.dr. R.E.G. Schutgens; p/a Universitair Medisch centrum Utrecht; Postbus 85500; 3508 GA Utrecht (Telefoon 088-7558450).

European Hematology Association (lidmaatschap)

Het EHA lidmaatschapstarief bedraagt voor jonge hematologen (tot 36 jaar) slechts 20 euro per jaar en wordt sterk aanbevolen. Zie www.ehaweb.org

Het EHA Learning Center, EHATol en het European Hematology Curriculum & online Passport, zijn zeer waardevolle tools voor de opleiding binnen de differentiatie hematologie.

Sectie Kinderhaematologie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)

De Sectie, bestaande uit ongeveer 40 leden van de NVK, inventariseert het voorkomen in Nederland van zeldzame hematologische aandoeningen op de kinderleeftijd en geeft onderzoeks- en behandelprotocollen voor een toenemend aantal hematologische ziekten. Een vertegenwoordiger van de Sectie Kinderhaematologie van de NVK heeft zitting in het bestuur van de NVvH

Vergaderd wordt 4 tot 5 keer per jaar. Ieder lid van de NVK kan (gratis) lid worden van de Sectie. De band met de NVvH wordt gevormd door gezamenlijke activiteiten. Meer informatie op www.nvk.nl

Update hemostase: Diagnostiek en behandeling bij de bloedende patiënt

Het betreft een tweedaagse interactieve cursus die jaarlijks wordt georganiseerd over de diagnostiek en behandeling van stollingsstoornissen. Er zijn veel ontwikkelingen binnen dit onderzoeksgebied en door het volgen van de cursus bent u weer volledig up to date. De meest voorkomende stollingsstoornissen komen aan bod, waarbij diagnostische en therapeutische acties en dilemma’s worden toegelicht.

Onderwerpen:

  • Nieuwe stollingstesten voor de diagnostiek van stollingsstoornissen
  • Stollingscorrectie bij massaal bloedverlies en oude en nieuwe antistollingsmedicatie
  • De nieuwste richtlijnen op het gebied van stollingsziekten
  • De ins en outs van farmacokinetisch doseren bij het gebruik van stollingsfactorconcentraten
  • Het perinatale beleid bij erfelijke stollingsstoornissent

Het programma bevat de volgende onderdelen:

  • Interactieve voordrachten rond specifieke thema’s
  • Mogelijkheid om eigen casuïstiek in te brengen
  • Interactieve workshops over diagnostiek en behandeling van stollingsstoornissen

Accreditatie is aangevraagd bij de NVK, NIV en NVKC.

Organisatie: afdeling kinderhematologie en hematologie van het ErasmusMC en het AUMC (AMC). In samenwerking met de NVHP en de NVvH.

Inlichtingen

Secretariaat afdeling kinderhematologie-oncologie Sophia Kinderziekenhuis Erasmus MC, tel. 010-7036691; email: kinderhematologie@erasmusmc.nl.

De NVTH is een zustervereniging van de NVvH met een eigen ledenbestand (ongeveer 320 leden, deels overlappend met de NVvH). In het NVTH bestuur heeft een bestuurslid namens de NVvH zitting.

De vereniging is toegankelijk voor een ieder die op de één of andere manier werkzaam is op het gebied van trombose of hemostase. De NVTH organiseert jaarlijks een wetenschappelijke bijeenkomst gedurende twee dagen, die eens in de vier jaar gezamenlijk met een buitenlandse zustervereniging gehouden wordt. Voor promovendi wordt jaarlijks een uitgebreide cursus georganiseerd voorafgaand aan het symposium. Voorzitter is Prof. dr. Sakia Middeldorp. De NVTH geeft een eigen nieuwsbulletin uit.

Informatie over de vereniging is te vinden op www.nvth.nl  Voor lidmaatschap en symposium kan men contact opnemen met het secretariaat van de NVTH via  nvth@umcutrecht.nl

Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie (NVB)

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de kwaliteit van de bloedtransfusie geneeskunde in Nederland. De NVB tracht dit doel te bereiken door het verzamelen en uitwisselen van informatie op het gebied van bloedtransfusie geneeskunde, het bijdragen aan onderwijs en professionele ontwikkeling, onderzoek en richtlijnontwikkeling op transfusiegebied, het organiseren van een jaarlijks symposium en andere bijeenkomsten. Het lidmaatschap van de NVB staat open voor een ieder die werkzaam is op, dan wel geïnteresseerd is in  de bloedtransfusie geneeskunde in de ruimste zin van het woord. De NVB telt op dit moment ongeveer 500 leden. Klik hier voor de website.

Stichting HOVON

De Stichting Hemato-oncologie voor volwassenen Nederland is georganiseerd rondom werkgroepen die een specifieke (diagnostische) techniek, dan wel ziektebeeld als speerpunt hebben. Doelstelling van deze werkgroepen is het initiëren en uitvoeren van (inter)nationale multicenter klinische studies, het uitbouwen van de samenwerking met internationale studiegroepen en het het opstellen van aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling.

De Stichting HOVON en de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) organiseren jaarlijks gezamenlijk het Nederlandse Hematologiecongres.