Geneesmiddelendossiers

Op deze pagina vindt u actuele informatie over geneesmiddelendossiers.

STROOMSCHEMA OFF-LABEL ADD-ON INDICATIES
De NVvH Commissie Dure Geneesmiddelen heeft in samenwerking met de ZN-commissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen (CieBAG) een stroomschema voor het het creëren van off-label add-on indicatiecode voor hematologiemiddelen met
of zonder patent in de afwezigheid van generiek of biosimilar vastgesteld. Het schema kunt u hier raadplegen

Klik hier voor verdere informatie over ADD-ON AANVRAGEN.  

CIBG INDICATIETEKSTEN
Het laatste overzicht van de nieuwe en gewijzigde indicatieteksten voor de maanden voor de maanden april, mei en juni 2021 van het CIBG vindt u hier.

 

REGISTRATIEHANDLEIDING STAMCELTRANSPLANTATIE
Vanaf 1 januari 2021 worden enkele knelpunten bij het registreren en declareren van stamceltransplantaties opgelost. De belangrijkste wijzigingen zijn:
– De volgorde van de searchproducten wordt aangepast, waardoor het mogelijk is om alle searchproducten (in de juiste volgorde) te registreren.
– De medicinale oncologische behandeling in het kader van stamceltransplantatie worden in hetzelfde zorgtraject geregistreerd als de stamceltransplantatie.
– Het dbc-zorgproduct voor aankoop van navelstrengbloed is opgesplitst in een dbc-zorgproduct voor de aankoop van één unit navelstrengbloed en de aankoop van meer dan één unit navelstrengbloed.
– De dbc-zorgproducten voor de transplantatiefase en nazorgfase zijn opgesplitst in dbc-zorgproducten voor kinderen en volwassenen.
– Het is mogelijk gemaakt om in het geval van een doorlopende opname in een vervolgtraject tijdens de stamceltransplantatiefase (behalve bij BRCA1-studie) nogmaals een dbc-zorgproduct voor stamceltransplantatie (de transplantatiefase) in rekening te brengen.

De NVvH en NIV hebben, op verzoek van de branchepartijen NVZ, NFU en ZN, en in afstemming met de NZa een registratiehandleiding gemaakt. Met deze handleiding trachten wij een bijdrage te leveren aan het uniform registreren.

Klik hier voor de registratiehandleiding.

VERGOEDING  KEYTRUDA GECONTINUEERD
Hierbij informeren wij u over het besluit van de minister van Medische Zorg om de vergoeding van Keytruda (stofnaam: pembrolizumab) per 1 juli 2020 te continueren. Keytruda is tot en met 31 december 2020 opgenomen in het verzekerde pakket onder voorwaarde van een financieel arrangement.

VERGOEDINGSBESLUIT LENALIDOMIDE FOLLICULAIR LYMFOOM
Lenalidomide (merknaam: Revlimid) in combinatie met rituximab (anti-CD20-antilichaam) voor de behandeling van volwassen patiënten met eerder behandeld folliculair lymfoom (graad 1-3a) wordt voor deze indicatie uitbreiding per 1 juni 2020 opgenomen in het verzekerde pakket onder voorwaarde van een financieel arrangement. De einddatum van het financieel arrangement is 1 januari 2022.

Lenalidomide blijft uitgesloten op de Regeling zorgverzekering voor zover verstrekt in het kader van de behandeling van kanker, met uitzondering van:

a. bovengenoemde toepassing bij folliculair lymfoom;
b. de toepassing in combinatie met dexamethason of met melfalan en prednison voor de behandeling van volwassen patiënten met eerder onbehandeld multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor transplantatie;
c. de toepassing in combinatie met dexamethason voor de behandeling van volwassen patiënten met multipel myeloom die eerder minimaal één andere behandeling hebben gehad;
d. de toepassing als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie hebben ondergaan;
e. de toepassing als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als gevolg van laag of intermediair 1 risico myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking wanneer andere therapeutische opties onvoldoende of inadequaat zijn;
f. de toepassing als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend of refractair mantelcellymfoom.

YESCARTA LANDELIJKE AANMELDPROCEDURE
Met ingang van 1 mei 2020 wordt axicabtagene ciloleucel (Yescarta) vergoed vanuit het basispakket voor de behandeling van volwassen patiënten met een recidief of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) en primair mediastinaal grootcellig B-cel lymfoom (PMBCL), beide na twee of meer lijnen systemische therapie met een financieel arrangement. De financiële afspraken gelden tot en met 31 december 2021.

Om doelmatige en gelijke toepassing van deze dure behandeling mogelijk te maken is een landelijk aanmeldprotocol opgesteld en een ‘tumorboard’ opgericht, waaraan de CAR T-behandelcentra deelnemen en alle doorverwezen patiënten worden besproken. Ook worden landelijk gegevens bijgehouden van alle patiënten die worden verwezen.

Hier vindt u:

BLEOMYCINE LEVERINGSPROBLEMEN EN ADVIEZEN COVID-19
Vanwege de huidige corona pandemie zijn er veel vragen over het gebruik van bleomycine en de leveringsproblemen hiervan. Japan is de enige leverancier wereldwijd voor het leveren van grondstoffen voor bleomycine. Vooralsnog is de export vanuit Japan stil komen te liggen. De HOVON-NVvH lymfoomwerkgroep heeft zodoende adviezen opgesteld rondom bleomycine gebruik en COVID-19, alsmede voor de leveringsproblemen van bleomycine. 

Het wordt niet geadviseerd om bleomycine standaard weg te laten (m.u.v. patiënten >60 jaar en/of andere risicofactoren bleomycine long toxiciteit) vanwege de corona pandemie. Gezien de leveringsproblemen is wel het advies voor ander beleid bij bepaalde subgroepen en de bleomycine te bewaren voor die groepen die het het meest nodig hebben. Lees hier het volledige advies van de HOVON-NVvH lymfoomwerkgroep.