Toegang tot en gebruik van de website van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH, hierna ‘de NVvH-site’) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de NVvH-site betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Doel
Alle gegevens en informatie op de NVvH-site worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de NVvH-site de uiterste zorg wordt besteed, kan de NVvH niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Aansprakelijkheid
De NVvH is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de NVvH-site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de NVvH-site en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de NIV-site.

Intellectuele eigendomsrechten
De NVvH-site is eigendom van de NVvH. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de NVvH-site, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan de NVvH of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NIV mag de inhoud van de NVvH-site niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Koppeling naar websites van derden
De NVvH draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de NVvH-site, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. De NVvH aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NIV is framing en het maken van een hyperlink naar de NVvH-site niet toegestaan.

Privacy
Alle door de gebruiker aan de NIV verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door de NIV aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Wijzigingen van deze voorwaarden
De NVvH behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de NVvH-site wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de NVvH-site van kracht zijn.