• NVvH-HOVON leidraad niet meer van toepassing

Bij aanvang van de Corona crisis hebben NVvH en HOVON een COVID 19 leidraad uitgebracht. Deze leidraad ging over het aanpassen van de hematologische zorg tijdens de acute COVID fase, waarin sprake was van beperkte zorgcapaciteit en meer risico op infecties. Met het aanbreken van de post-COVID-fase waarin de reguliere zorg -langzaam- weer wordt opgestart, is een aparte leidraad niet meer nodig. Ook het medicatie addendum over het gebruik van medicamenten bij hematologische patiënten die zijn opgenomen vanwege COVID-19, is gezien de lage prevalentie niet zinvol meer. Beide adviezen zijn dan ook met ingang van heden niet meer van toepassing.

  • Bleomycine leveringsproblemen en adviezen COVID-19

Vanwege de huidige corona pandemie zijn er veel vragen over het gebruik van bleomycine en de leveringsproblemen hiervan. De HOVON-NVvH lymfoomwerkgroep heeft zodoende adviezen opgesteld rondom bleomycine gebruik en COVID-19, alsmede voor de leveringsproblemen van bleomycine. Lees verder op de pagina Organisatie van Zorg/Geneesmiddelendossiers.

  • NIV leidraad COVID-19 coagulopathie

Er is bij dit nieuwe ziektebeeld nog veel onduidelijk over diagnostiek naar het aanwezig zijn van trombose en longembolie en wat de beste bescherming geeft om deze aandoeningen te voorkomen. Daarom heeft de NIV, samen met andere specialismen, een leidraad gemaakt over preventie, diagnostiek en behandeling van deze complicaties bij COVID-19 patiënten. De NVvH heeft als deelspecialisme hieraan bijgedragen. De leidraad is een handreiking voor medisch specialisten in Nederland bij het opstellen van ziekenhuisprotocollen aangaande dit ziektebeeld. 

De meest recente versie van de Leidraad kunt u hier terugvinden. 

  • Follow-up schema COVID-19 geassocieerde VTE

Raadpleeg hier het stroomschema voor de follow-up na VTE bij COVID-19 patiënten. Dit vormt een praktische leidraad van NVIVG, NVvH, NIV en NVALT,  

  • Advies ICU-opname van oncologie- en hematologiepatiënt bij COVID-19-infectie

Vanwege de verdere ontwikkeling van de COVID-19-epidemie is een advies opgesteld voor ICU-opname van oncologische en hematologische patiënten met respiratoire insufficiëntie door een COVID-19-infectie.
Dit advies is opgesteld door de NVMO, NVvH, NVALT, NVRO, NIV-sectie IC en NVIC. Leden kunnen het advies raadplegen in het besloten gedeelte van de website. 

  • Mededeling Sectie differentiatie Hematologie: Covid pandemie en gevolgen voor de differentiatie Hematologie

Lees het bericht voor AIOS van de voorzitter van de sectie differentiatie Hematologie onder Opleiding.  

  • Patiënteninformatie

De NVvH-HOVON leidraad COVID-19 is door Hematon bewerkt voor hemato-oncologische patiënten. Deze versie is bekeken en becommentarieerd door Anna van Rhenen en Jan Cornelissen. U kunt deze versie gebruiken in uw eigen patiënteninformatie, zodat alle patiënten eenduidige informatie ontvangen. Klik hier voor de patiënteninformatie. 

Links naar overige relevante informatie:

De NVvH blijft haar leden de komende periode via de NVvH nieuwsbrief en de NVvH-website op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom COVID-19.

Bij vragen of opmerkingen kunnen NVvH-leden mailen naar info@hematologienederland.nl.