NVvH COVID werkgroep

Via deze pagina houden wij u zoveel mogelijk op de hoogte van relevante ontwikkelingen rondom COVID-19. De NVvH Covid werkgroep coördineert alle aspecten van COVID-19 bij hematologische patiënten (vaccinatie, besmettelijkheid, behandeling, aanpassingen in huidige behandeling, etc.) binnen de NVvH. De werkgroep heeft een COVID leidraad opgesteld waarin adviezen zijn geformuleerd over hoe om te gaan met de behandeling van patiënten met hematologische ziekten tijdens de COVID-19 pandemie. Deze leidraad wordt steeds geactualiseerd. De leidraad is voor leden van de NVvH beschikbaar via deze link

Disclaimer
De Nederlandse Vereniging voor Hematologie heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de inhoud van de adviezen. Desondanks accepteert de NVvH geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de adviezen, voor enigerlei schade of voor andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van de adviezen.


 • Informatie over najaarsronde 2023 en maatwerkroute

Hierbij meer informatie van de LCI Werkgroep van het RIVM over de vaccinatiecampagne tegen COVID-19 in najaar 2023. Wij verzoeken jullie met name de patiënten jonger dan 60 jaar te attenderen op deze vaccinatieronde, zij krijgen namelijk geen persoonlijke uitnodiging voor vaccinatie. Verwijzing voor maatwerk is en blijft mogelijk, en wordt in dit schrijven toegelicht.

Doelgroepen
Vaccinatie in het najaar is geadviseerd voor de volgende doelgroepen:
•         Personen van 60 jaar en ouder
•         Mensen vanaf 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks de uitnodiging krijgen voor de griepprik (bijvoorbeeld mensen met hart- en vaatziekten, diabetes of een longaandoening);
•         Volwassenen en kinderen uit medisch hoogrisicogroepen (bijvoorbeeld mensen met een ernstige afweerstoornis);
•         Personen die zwanger zijn;
•         Zorgmedewerkers met direct patiënt- en/of cliëntcontact
 
Vaccinkeuze
De vaccinatie gaat uitgevoerd worden met een monovalent mRNA-vaccin gericht tegen de XBB.1.5 virusvariant, die de nu circulerende virusvarianten beter neutraliseert dan de eerder gebruikte vaccins.
 
Tijdsbeloop
De vaccinatiecampagne met dit vaccin loopt van de eerste week van oktober tot eind december 2023.
 
Uitnodigingen en informeren
–      Personen van 60 jaar en ouder krijgen een persoonlijke uitnodiging van het RIVM voor de coronaprik.
–      Personen tussen de 18-59 jaar die een indicatie hebben voor de coronaprik omdat ze tot de griepprikgroep of medisch hoogrisicogroep (gaan) behoren krijgen geen persoonlijke uitnodiging. Het RIVM kan hen niet uitnodigingen omdat medische informatie alleen beschikbaar is bij de behandelend (huis)arts. Zij krijgen van hun huisarts een uitnodiging voor de jaarlijkse influenzavaccinatie, maar niet voor de coronaprik.
 
Informeren van deze groep gebeurt als volgt:
o    Zij zullen geattendeerd worden op de COVID-19-vaccinatie door middel van een (gerichte) publiekscampagne.
o    Naast de publiekscampagne kan ook de behandelend arts de patiënten attenderen op het belang van de coronaprik op basis van bovengenoemde indicaties.
o    Er is een online toolkit evenals een folder gemaakt voor de verschillende doelgroepen met o.a. informatie over hoe een afspraak gemaakt kan worden en waarom de coronaprik van belang is. Via de online toolkit kunnen professionals informatiemateriaal downloaden om dit bijvoorbeeld op de polikliniek neer te leggen of uit te delen. Dit informatiemateriaal is terug te vinden op de website<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie>  van de Rijksoverheid onder het kopje ‘Communicatiemiddelen’ (zie afbeelding hieronder). In de bijlage vindt u een folder en infographic over de coronaprik die op de website van de Rijksoverheid te vinden is (onder het kopje ‘specifieke doelgroepen’). U kunt deze infographic uitprinten.
 
Patiënten van 18-59 jaar met een indicatie voor de griepprik kunnen zelf een afspraak inplannen bij de GGD voor een coronaprik. Hiervoor hebben ze geen uitnodigingsbrief of verwijsbrief nodig. Dat men hiervoor zelf een afspraak moet maken, zal ook duidelijk worden gecommuniceerd in de campagne. Er is nu nog geen ruimte voor vrije inloop zonder afspraak.
 
Individueel maatwerk
Naast de vaccinatiecampagne die loopt van oktober tot eind december 2023 blijft maatwerk mogelijk voor medisch hoog risicopatiënten in 2024. Er was al een verwijsbrief voor medisch specialisten om medisch hoog risicopatiënten te kunnen verwijzen naar de GGD voor een extra vaccinatie, indien de specialist dat geïndiceerd vond. Deze verwijsbrief is zo aangepast dat die ook gebruikt kan worden in 2024 door een specialist om een individuele patiënt te verwijzen voor een extra vaccinatie (niet specifiek in het najaar en bijv. vooraf aan immunosuppressiva behandeling) of een volledige hervaccinatie (bijvoorbeeld na stamceltransplantatie).
 
De verwijsbrief, gezondheidsvragenlijst en informatie over registratie van gegevens door het RIVM (beide dienen ter informatie bij de verwijsbrief) zijn voor leden van de NVvH beschikbaar via deze link . De Verwijsbrief is ook in 2024 bruikbaar, dus ook na het afronden van de najaarsronde.
 
Vaccineren in ziekenhuis
Dan nog even een terugkoppeling vanuit voorgaand overleg: Het zetten van een COVID-19-vaccinatie (de coronaprik), op kleine schaal, in uitzonderingssituaties voor medisch hoog risicopatiënten blijft mogelijk in ziekenhuizen tijdens de najaarscampagne van 2023. Ziekenhuizen kunnen bestellen via hun ziekenhuisapotheek. Er staat géén vergoeding tegenover het vaccinatieconsult.
 
LCI Handleiding
De herziening van de Uitvoeringsrichtlijn COVID-19 vaccinatie en de Handleiding<https://lci.rivm.nl/handleiding-covid-19-vaccinatie-van-immuungecompromitteerde-patienten>  COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten met het te voeren vaccinatiebeleid zullen naar verwachting 22 september worden gepubliceerd.
 
Het Gezondheidsraad advies over deze COVID-19-vaccinatie (“coronaprik”) is hier<https://www.gezondheidsraad.nl/onderwerpen/vaccinaties/documenten/adviezen/2023/06/28/advies-structureel-vaccinatieprogramma-tegen-covid-19>  terug te vinden. Daarnaast is een Kamerbrief <https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z15144&did=2023D36699>  gepubliceerd met betrekking tot de uitvoeringsaspecten van de komende COVID-19-vaccinatieronde voor specifieke doelgroepen in het najaar van 2023.
 

 • Paxlovid bij hematologie patiënten met een COVID infectie (17.11.22)

Vanaf 15.11.22 kan Paxvlovid (Nirmatrelvir/ritonavir) voorgeschreven worden bij patiënten met een COVID infectie. Zie voor meer informatie en de indicatiestelling de SWAB richtlijn: https://swab.nl/nl/covid-19. Hierin wordt gesteld dat bij patiënten met een zeer hoog risico op een ernstig beloop van COVID infectie, en maximaal 5 dagen klachten, behandeling in de ambulante setting kan worden overwogen, mits interacties met andere geneesmiddelen geen contra-indicatie vormen.

De NVvH COVID werkgroep adviseert dat behandeling met Paxlovid in ieder geval overwogen moet worden bij onderstaande patiëntengroepen wanneer zij voldoen aan bovenstaande criteria.

 • Patiënten die behandeld zijn met CAR-T cellen
 • Patiënten die korter dan 1 jaar geleden met een stam cel transplantatie werden behandeld of behandeld worden voor GVHD
 • Patiënten die behandeld worden of recent behandeld zijn met:
  – Mycofenolaatmotefil, CaIcineurine-remmers
  – BTK inhibitor, Bcl2-inhibitor
  – Antistof therapie met anti-CD19, CD20, CD22, CD38 of CD52 antistoffen of Bi- specifieke antistoffen
  – Antithymocyten Globuline (ATG)
 • B cel maligniteit met afwezige antistoffen tegen COVID-19 (niet gevaccineerd of afwezige respons)
 • Patiënten met Sikkelcelziekte.

Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met de interacties met andere medicatie. Zie hiervoor ook www.covid19-druginteractions.org.

Bovenstaand advies is ook verwerkt in een nieuwe versie van de NVvH-HOVON COVID-19 leidraad. Als NVvH lid kunt u deze leidraad via deze link inzien.


 • Advies 2e booster/herhaalprik ernstig immuun gecompromitteerde patiënten (08.04.2022)

Voor ernstig immuungecompromitteerde patiënten wordt een herhaalprik geadviseerd, 3 maanden na de booster. Dit advies is mede tot stand gekomen op basis van de uitkomsten van onderzoek in onder andere de Cobra Kai studie. Deze patiënten dienen weer een oproep vanuit het behandelend ziekenhuis te krijgen en kunnen met deze oproep ook een afspraak maken bij de GGD. Het gaat hierbij om dezelfde patiëntengroepen die ook voor de derde vaccinatie in aanmerking kwamen. De ziekenhuizen kunnen de uitnodigingen vanaf 19 april gaan versturen, de eerste prikken worden vanaf 20 april gezet door de GGD.

Leden van de NVvH kunnen de uitwerking van het advies van de Gezondheidsraad voor een tweede boostervaccinatie tegen COVID-19 voor ernstig immuungecompromitteerde patiënten hier lezen.

Inmiddels heeft het RIVM een visual opgeleverd met het overzicht van het aantal prikken voor immuungecompromitteerden, deze vindt u hier. Deze kan gebruikt worden om bijv. op de poli op te hangen of aan patiënten mee te geven.


 • Booster vaccinatie ook na 3 primaire vaccinaties bij immuun gecompromitteerde patiënten (28.01.2022)

Er blijkt onduidelijkheid te bestaan over het geadviseerde aantal vaccinaties en boosters bij patiënten met een verminderde immuniteit. Om de primaire respons bij deze patiënten op te wekken kregen zij het afgelopen jaar drie vaccinaties. Deze derde vaccinatie betreft dus géén boostervaccinatie.

Om de respons te bestendigen wordt geadviseerd om minimaal drie maanden na de laatste (bij deze patiëntengroep dus derde) vaccinatie een booster vaccinatie (dus 4e vaccinatie) te geven. Hiertoe kunnen patiënten een afspraak maken bij de GGD.

Zie ook de handleiding COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerden op de RIVM website.


 • Update NVvH-HOVON COVID-19 leidraad (13.01.2022)

Door de snelle opmars van de omikron-variant is het SWAB advies met betrekking tot het toedienen van monoklonale antistoffen aangepast. Indien in een ziekenhuis en/of regio meer dan 50% van de infecties veroorzaakt wordt door de omikron-variant, wordt empirische behandeling van antistof-negatieve patiënten met casirivimab plus imdevimab niet meer aanbevolen. Het verwachte voordeel op de mortaliteit op dag 28 daalt dan op groepsniveau naar minder dan 2-3%. Indien er door middel van genotypering direct kan worden vastgesteld dat een infectie veroorzaakt wordt door een niet-omikron-variant van SARS-Cov-2, dan kan er op individuele basis casirivimab plus imdevimab voorgeschreven worden, mits de patiënt aan de behandelcriteria voldoet. (https://swab.nl/nl/covid-19). De leidraad is voor leden van de NVvH, na inloggen, via deze link beschikbaar.


 • Update RIVM Handleiding COVID-19 vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten (06.01.2022)

Van het RIVM hebben we bericht ontvangen dat de Handleiding COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten is aangepast. Het betreft de volgende wijzigingen:

– Er is een schema van de vaccinatietrajecten bij deze patiëntengroepen en tijdslijnen opgenomen voor de basisserie/primaire vaccinaties en boosterdosis. De basisserie bestaat uit 2 standaard vaccinaties met additioneel een 3e prik bij een geselecteerde groep ernstig-immuungecompromitteerde patiënten om de primaire respons zo goed mogelijk op peil te brengen.
– Een boosterdosis is van toepassing op iedereen na de basis serie minimaal 3 maanden na de laatste vaccindosis; dat kan na een basisserie van 2 vaccindoses zijn of na de extra 3e vaccinatie die een deel van deze personen heeft ontvangen vanaf eind oktober 2021. De booster kan vanwege de nu circulerende Omikronvariant al na een interval van minimaal 3 maanden gegeven worden om antistoftiters waar mogelijk te verhogen. Een langer interval is immunologisch gezien beter.
– Het 3e priktraject bij de GGD voor de basisserie bij ernstig immuungecompromitteerde patiënten loopt tot 31 januari 2022. Hiervoor ontvangt een patiënt een uitnodiging van de behandelend specialist/ziekenhuis.
– Vanaf medio januari 2022 is er de mogelijkheid voor een geïndividualiseerd beleid in de ziekenhuizen voor immuungecompromitteerde patiënten. Er komen dan vaccins beschikbaar in de apotheek van de ziekenhuizen. Specialisten kunnen de indicatie stellen voor een additionele vaccindosis of eventueel een hele nieuwe basisserie voor individuele patiënten (b.v. na allogene stamceltransplantatie vanwege verlies van eerder verkregen immuniteit). De vaccinatie(s) wordt/worden uitgevoerd en geregistreerd in het ziekenhuis, waarna een link komt met het landelijke registratiesysteem.
– Op dit moment is bij de GGD alléén het traject lopend voor een additionele derde prik of een booster 3 maanden na de laatste vaccinatie. Er is géén traject opgezet voor patiënten(groepen), die buiten de standaardaanbevelingen voor basisserie/3e prik/boostervaccinatie nog een 4e vaccinatie (b.v. volledige dosis Moderna vaccin binnen 3 maanden na de 3e vaccindosis) of meer additionele vaccinaties nodig zouden hebben op indicatie van een behandelend specialist. Dit kan dus vanaf medio januari in het ziekenhuis zelf.
– Er is geen consensus over een specifieke laboratoriumtest of een specifieke uitslag/antistoftiter of een afkappunt (correlaat van bescherming) op grond waarvan men kan aangeven of additionele vaccinaties (3e, 4e of boostervaccin) wel of niet nodig zijn.
– Ringvaccinatie van alle huishoudcontacten van 5 jaar en ouder wordt mogelijk zodra gezonde kinderen van 5-11 jaar aan de beurt zijn, waarschijnlijk vanaf medio januari.

We adviseren u om het schema en de geactualiseerde Handleiding te raadplegen via deze link. Verder worden veel vragen ook beantwoord in de Q&A’s van het RIVM.


 • Booster versus 3e prik / route overige aanvullende vaccinaties (20.12.2021)

N.a.v. veel vragen over hoe het huidige boostertraject zich verhoudt tot het 3e prik traject, heeft het RIVM een toelichting gemaakt. Hierin wordt ook verdere informatie gegeven over hoe om te gaan met patiënten die nog meer aanvullende prikken voor de basisserie nodig zouden hebben.

Booster voor de patiënten die een 3e prik hebben ontvangen
De groep immuun gecompromitteerde patiënten die vanaf oktober een uitnodiging voor een 3e prik heeft gehad, komt ook in aanmerking voor een booster vaccinatie. Hiertoe kunnen zij bij de GGD een afspraak maken vanaf 3 maanden na hun derde vaccinatie of minimaal 3 maanden na een doorgemaakte infectie. Let op: hiervoor ontvangen ze géén aparte oproep via de ziekenhuizen. De uitnodiging komt net als bij andere volwassenen via de overheid/RIVM en men kan dan zelf een afspraak maken.

Einddatum mogelijkheid uitnodigen voor 3e prik
De route om mensen een 3e prik bij de GGD te laten halen via de uitnodiging van de specialist, blijft open tot 1 februari.

Aanvullende vaccinaties onderdeel van individuele patiëntenzorg
Vanaf 17 januari opent de route voor ziekenhuizen om zelf vaccins te bestellen via de ziekenhuisapotheek. In de week van 27 december ontvangen de apotheken een informatiepakket. Het beleid rondom een 4de of 5de prik of herhaling van primaire series (bij voorbeeld na het ondergaan van een stam cel transplantatie), valt onder individuele zorg en niet onder het landelijke COVID-19-vaccinatieprogramma dat door het RIVM wordt uitgevoerd. Via de hierboven beschreven route om vanuit het ziekenhuis vaccin te bestellen, kunnen deze patiënten dan gevaccineerd worden door de behandelaar. Binnenkort zal via de RIVM-werkgroep aanvullende informatie worden gedeeld over de handvatten die vanuit de medische beroepsgroepen zijn opgesteld voor welke patiënten een herhaald vaccinatie programma geïndiceerd is.

Lees hier de RIVM informatie over 3e prik en booster Coronavaccinatie


 • NVvH-HOVON COVID-19 leidraad geactualiseerd (15.12.2021)

Bij aanvang van de Corona crisis in maart vorig jaar hebben NVvH en HOVON een COVID 19 leidraad uitgebracht. Deze leidraad gaat over het aanpassen van de hematologische zorg tijdens de acute COVID fase, waarin sprake is van beperkte zorgcapaciteit en meer risico op infecties. Naar aanleiding van recente ontwikkelingen is de leidraad aangepast. De belangrijkste toevoeging betreft het gebruik van monoklonale antistoffen. Leden van de NVvH kunnen de leidraad hier, na inloggen, raadplegen.


 • Tekort IL6-remmers: behandeladvies aangepast
  (01.12.2021) 

Er is een ernstig tekort aan IL6-remmers. Op dit moment is er onvoldoende sarilumab beschikbaar via de fabrikant. Daarom gaat het LCG de herverdeling van sarilumab coördineren. Ook geldt er een aangepast behandeladvies voor COVID-19 patiënten.  Lees hier het aangepaste behandeladvies van 1-december.

 • 3e COVID-19 vaccinatie hematologische patiënten – RIVM advies (15.09.2021)

Een specifiek deel van de patiënten met een ernstige afweerstoornis kan met een 3de vaccinatie een betere bescherming tegen het coronavirus krijgen. Het gaat om patiënten die onder behandeling zijn van een medisch specialist voor een specifieke aandoening of behandeling. Dit advies is opgesteld door de RIVM werkgroep COVID-19 vaccinatie waarin de NVvH zitting in heeft.

Voor de hematologische doelgroep gaat het om de volgende patiëntengroepen:

1. Na beenmerg- of stamceltransplantatie (autoloog of allogeen)*;
2. Patiënten die behandeling voor een kwaadaardige hematologische aandoening ondergaan of recent hebben ondergaan, waaronder CAR-T cel therapie*;
3. Alle patiënten met een hematologische maligniteit waarvan bekend is dat dit geassocieerd is met ernstige immuundeficiëntie (bijv. chronische lymfatische leukemie, multiple myeloom, ziekte van Waldenström)*;
4. Patiënten die behandeld worden met de volgende immunosuppressiva:
• B-cel depleterende medicatie: anti-CD20 therapie, zoals Rituximab, Ocrelizumab;
• Sterk lymfopenie-inducerende medicatie: Fingolimod (of soortgelijke S1P agonisten), Cyclofosfamide (zowel pulsen als hoog oraal);
• Mycofenolaat mofetil in combinatie met langdurig gebruik van 1 of meerdere andere immunosuppressiva.
* indien hiervoor onder behandeling of in de afgelopen 2 jaar hiervoor onder behandeling geweest.

Vanaf oktober ontvangen de mensen die in aanmerking komen een uitnodiging van het ziekenhuis. Niet alle mensen ontvangen gelijk een uitnodiging, dat gebeurt verspreid en in sommige gevallen afhankelijk van lopende behandelingen. De ziekenhuizen sturen binnen een periode van enkele weken de uitnodiging naar hun patiënten. De vaccinatie gebeurt op een GGD priklocatie met een mRNA vaccin (Pfizer, Moderna). Mensen kunnen zelf telefonisch hun afspraak inplannen na ontvangst van de brief. Bij een deel van de mensen zal na de 3e vaccinatie wel een goede bescherming tegen COVID-19 ontstaan.

Bij een ander deel van de mensen zal de immuunreactie nog steeds achterblijven en is er nog steeds geen goede bescherming tegen COVID-19 mogelijk. Bij wie dat gebeurt is niet goed te voorspellen. Daarom blijft het ook na de 3e vaccinatie noodzakelijk om de coronamaatregelen te handhaven en personen van 12 jaar en ouder in het huishouden te vaccineren. Daarmee neemt het risico op een infectie in elk geval af.

Raadpleeg de laatste stand van zaken  en online Q&A’s op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/immuungecompromitteerden

 • Update 3e COVID vaccinatie (20.08.2021)

Het RIVM is door het Ministerie van VWS gevraagd om aan te geven welke subgroepen van de immuungecompromitteerde patiënten in aanmerking komen voor een 3e COVID vaccinatie. Mette Hazenberg en Inger Nijhof zijn hier namens de NVvH COVID commissie, samen met andere beroepsgroepen, nauw bij betrokken. Als het advies is uitgebracht, zullen wij hierover nadere informatie publiceren. Voor uitgebreide en actuele informatie over immuungecompromitteerden en COVID vaccinatie verwijzen we naar de RIVM website https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/immuungecompromitteerden

 • Advies NVvH COVID commissie over antistoftiters en 3e vaccinatie (02.07.2021)

Vanuit patiënten komen er vragen over het meten van antistoftiters na COVID vaccinatie en over het geven van een 3e vaccinatie bij patiënten met een verminderde afweer.

Er is op dit moment nog onvoldoende bekend over de interpretatie van antistoftiters na COVID vaccinatie en ook de beschermingsduur na vaccinatie. Daarnaast lijkt het zo te zijn dat er patiënten zijn die in afwezigheid van B cellen geen antistoffen maken maar wel een goede T cel immuniteit opbouwen. In afwachting van aankomend onderzoek en het ontbreken van consequenties (het advies blijft zoveel mogelijk 1,5 meter afstand in acht te nemen en er zijn geen data bekend over boostervaccinatie) raden wij af om antistoftiters te bepalen buiten studieverband. Het is op dit moment niet bekend of en welke patiënten met een hematologische aandoening baat kunnen hebben bij een boostervaccinatie (3e vaccinatie), maar het aankomend onderzoek zal dit wellicht uitwijzen. Daarom adviseren we nu geen standaard booster vaccinatie. Deze adviezen sluiten aan bij de huidige adviezen van het RIVM.

 • Leidraad Diagnostiek en behandeling van patiënten met trombocytopenie met of zonder trombose na COVID-19 vaccinatie (15.04.2021)

Hierbij vragen wij graag uw aandacht voor de nieuwe leidraad ‘Diagnostiek en behandeling van patiënten met trombocytopenie met of zonder trombose na COVID-19 vaccinatie’.

Deze leidraad gaat specifiek over patiënten met trombocytopenie (<150×109/l), met of zonder trombose, na COVID-19 vaccinatie, en niet over alle gevallen van trombose na COVID-19 vaccinatie.

Deze leidraad is opgesteld door internisten, neurologen en een klinisch chemicus vanuit de NIV (NVIVG en NVvH), de NVKC en de NVN. Namens de NVvH hebben Marieke Kruip (voorzitter werkgroep), Mandy Lauw, Roger Schutgens en Karina Meijer bijgedragen aan de ontwikkeling.

U kunt de leidraad hier raadplegen, alsmede het bijbehorende stroomdiagram.


 • Update COVID vaccinatie hematologische patiënten 24.03.2021

Alle ziekenhuizen moeten inmiddels de patiënten voor geprioriteerde vaccinatie hebben uitgenodigd: einde van de week zullen de eerste vaccinatie’straten’ geopend worden. Dat heeft een hoop inspanning van alle internist-hematologen gevergd, en velen van ons zijn er in de komende weekenden ook druk mee.  Hierbij een uitwerking op praktische vragen die we hebben ontvangen.

– Vaccinatie bij trombopenie: in principe kan bij elk trombocytengetal veilig im gevaccineerd worden, als er gedurende 10 minuten goed afgedrukt wordt (niet wrijven)
– Er zijn geen bijzondere voorzorgsmaatregelen nodig bij patiënten met mastocytose
– In de Uitvoeringsrichtlijn van het RIVM (zie beneden) wordt advies gegeven over beleid rond antistollingsmiddelen. Voor de vaccinatiedagen is van belang dat ook als er geen overleg met de trombosedienst is geweest (bij acenocoumarol of fenprocoumon) of patiënten hebben in de uren vóor vaccinatie nog een DOAC of LMWH gebruikt, zij gewoon gevaccineerd kunnen worden. Ook hier geldt: gedurende 10 minuten goed afdrukken, niet wrijven.

Onveranderd blijft:
– We kunnen niet op individuele gronden patiënten eerder of later laten vaccineren. Het advies is iedereen te vaccineren, ook patiënten die recent getransplanteerd worden of die met immuno/chemotherapie worden behandeld. De COBRA-KAI studie zal naar verwachting antwoord geven op de vraag of deze patiënten een voldoende immuunrespons gaan laten zien.
– Via het ziekenhuis worden alleen de leeftijdsgroepen uitgenodigd die nog niet via GGD zijn benaderd. Wie vanwege leeftijd of werk eerder een oproep krijgt van de GGD of de huisarts, moet zich dus daar laten vaccineren.
– We houden Hematon en de andere patiëntenverenigingen actief op de hoogte.

Tenslotte, informatie kan snel veranderen: we houden u op de hoogte, maar via de RIVM website is ook altijd de laatste stand van zaken te vinden.


Handleiding COVID vaccinatie immuungecompromiteerde patiënten 

Als bijlage van de Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie 2021 van het RIVM is de handleiding “COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten” gepubliceerd.

De doelstelling van deze handleiding is om uitvoerende professionals bij de GGD, de huisartspraktijk, in verpleeghuizen en instellingen, en in het ziekenhuis een handvat te bieden bij de uitvoering van hun taak bij vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten tijdens de COVID-19-vaccinatiecampagne in de huidige fase van de pandemie.

In de handleiding zijn specifieke adviezen geformuleerd voor hematologische patiënten. Raadpleeg voor een actueel overzicht de betreffende tabel in de LCI/RIVM handleiding.


 • Vaccinatie stollingsstoornissen

Voor patiënten met een bloedingsziekte heeft de Nederlandse Vereniging van Hemofiliebehandelaars op 23-12-2020 een leidraad  ‘COVID-19 vaccinatie bij patiënten met stollingsstoornissen’ vastgesteld.


 • Bleomycine leveringsproblemen en adviezen COVID-19

Vanwege de huidige corona pandemie zijn er veel vragen over het gebruik van bleomycine en de leveringsproblemen hiervan. De HOVON-NVvH lymfoomwerkgroep heeft zodoende adviezen opgesteld rondom bleomycine gebruik en COVID-19, alsmede voor de leveringsproblemen van bleomycine. Lees verder op de pagina Organisatie van Zorg/Geneesmiddelendossiers.


 • NIV leidraad COVID-19 coagulopathie

Er is bij dit nieuwe ziektebeeld nog veel onduidelijk over diagnostiek naar het aanwezig zijn van trombose en longembolie en wat de beste bescherming geeft om deze aandoeningen te voorkomen. Daarom heeft de NIV, samen met andere specialismen, een leidraad gemaakt over preventie, diagnostiek en behandeling van deze complicaties bij COVID-19 patiënten. De NVvH heeft als deelspecialisme hieraan bijgedragen. De leidraad is een handreiking voor medisch specialisten in Nederland bij het opstellen van ziekenhuisprotocollen aangaande dit ziektebeeld.

De meest recente versie van de Leidraad kunt u hier terugvinden.


 • Follow-up schema COVID-19 geassocieerde VTE

Raadpleeg hier het stroomschema voor de follow-up na VTE bij COVID-19 patiënten. Dit vormt een praktische leidraad van NVIVG, NVvH, NIV en NVALT.


 • Advies ICU-opname van oncologie- en hematologiepatiënt bij COVID-19-infectie

Vanwege de verdere ontwikkeling van de COVID-19-epidemie is een advies opgesteld voor ICU-opname van oncologische en hematologische patiënten met respiratoire insufficiëntie door een COVID-19-infectie.
Dit advies is opgesteld door de NVMO, NVvH, NVALT, NVRO, NIV-sectie IC en NVIC. Leden kunnen het advies raadplegen in het besloten gedeelte van de website.


 • Mededeling Sectie differentiatie Hematologie: Covid pandemie en gevolgen voor de differentiatie Hematologie

Lees het bericht voor AIOS van de voorzitter van de sectie differentiatie Hematologie onder Opleiding.


Links naar overige relevante informatie:

De NVvH blijft haar leden via haar nieuwsbrief en de NVvH-website op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom COVID-19.

Bij vragen of opmerkingen kunnen NVvH-leden mailen naar info@hematologienederland.nl.