• Leidraad Diagnostiek en behandeling van patiënten met trombocytopenie met of zonder trombose na COVID-19 vaccinatie (15.04.2021)

Hierbij vragen wij graag uw aandacht voor de nieuwe leidraad ‘Diagnostiek en behandeling van patiënten met trombocytopenie met of zonder trombose na COVID-19 vaccinatie’.  

Deze leidraad gaat specifiek over patiënten met trombocytopenie (<150×109/l), met of zonder trombose, na COVID-19 vaccinatie, en niet over alle gevallen van trombose na COVID-19 vaccinatie. 

Deze leidraad is opgesteld door internisten, neurologen en een klinisch chemicus vanuit de NIV (NVIVG en NVvH), de NVKC en de NVN. Namens de NVvH hebben Marieke Kruip (voorzitter werkgroep), Mandy Lauw, Roger Schutgens en Karina Meijer bijgedragen aan de ontwikkeling.

U kunt de leidraad hier raadplegen, alsmede het bijbehorende stroomdiagram


 • Laboratoriumdiagnostiek bij zeldzame complicatie AstraZeneca COVID-19 vaccin (26.03.2021)

Naar aanleiding van de recente berichtgeving rondom zeldzame complicaties na vaccinatie met het AstraZeneca COVID-19 vaccin zijn er landelijke en internationale aanbevelingen voor het inzetten van laboratoriumtesten bij trombopenie en/of trombose, welke optreedt binnen 4-16 dagen na de vaccinatie. Voor nadere info verwijzen we naar een nieuwsbericht van de NVKC, VHL en Sanquin op de NVKC website


 • Update COVID vaccinatie hematologische patiënten 24.03.2021

Alle ziekenhuizen moeten inmiddels de patiënten voor geprioriteerde vaccinatie hebben uitgenodigd: einde van de week zullen de eerste vaccinatie’straten’ geopend worden. Dat heeft een hoop inspanning van alle internist-hematologen gevergd, en velen van ons zijn er in de komende weekenden ook druk mee.  Hierbij een uitwerking op praktische vragen die we hebben ontvangen.

– Vaccinatie bij trombopenie: in principe kan bij elk trombocytengetal veilig im gevaccineerd worden, als er gedurende 10 minuten goed afgedrukt wordt (niet wrijven)
– Er zijn geen bijzondere voorzorgsmaatregelen nodig bij patiënten met mastocytose
– In de Uitvoeringsrichtlijn van het RIVM (zie beneden) wordt advies gegeven over beleid rond antistollingsmiddelen. Voor de vaccinatiedagen is van belang dat ook als er geen overleg met de trombosedienst is geweest (bij acenocoumarol of fenprocoumon) of patiënten hebben in de uren vóor vaccinatie nog een DOAC of LMWH gebruikt, zij gewoon gevaccineerd kunnen worden. Ook hier geldt: gedurende 10 minuten goed afdrukken, niet wrijven.

Onveranderd blijft:
– We kunnen niet op individuele gronden patiënten eerder of later laten vaccineren. Het advies is iedereen te vaccineren, ook patiënten die recent getransplanteerd worden of die met immuno/chemotherapie worden behandeld. De COBRA-KAI studie zal naar verwachting antwoord geven op de vraag of deze patiënten een voldoende immuunrespons gaan laten zien.
– Via het ziekenhuis worden alleen de leeftijdsgroepen uitgenodigd die nog niet via GGD zijn benaderd. Wie vanwege leeftijd of werk eerder een oproep krijgt van de GGD of de huisarts, moet zich dus daar laten vaccineren.
– We houden Hematon en de andere patiëntenverenigingen actief op de hoogte.

Tenslotte, informatie kan snel veranderen: we houden u op de hoogte, maar via de RIVM website is ook altijd de laatste stand van zaken te vinden.


 • Oorzaak bijwerking AstreZeneca vaccin en behandeling daarvan (22.03.2021)

Gezien de recente berichtgeving omtrent de mogelijke bijwerking van het AstraZeneca vaccin willen wij u graag op het volgende attenderen.
In enkele zeldzame gevallen blijkt sprake te zijn geweest van de combinatie van uitgebreide trombose in combinatie met trombocytopenie. Dit betreft een beeld sterk gelijkend op heparine-geïnduceerde trombocytopenie, maar dan zonder eerdere blootstelling aan heparine-preparaten, ook wel auto-immuun HIT, spontane HIT of HIT mimicry genoemd en betreft antistofvorming tegen plaatjesfactor 4, hetgeen leidt tot extreme plaatjesactivatie en trombinegeneratie. Bij verdenking op dit zeer zeldzame ziektebeeld is het van belang een HIT ELISA test in te zetten en in afwachting van de testuitslag heparine preparaten te vermijden. Antistolling moet dan plaatsvinden met alternatieven zoals fondaparinux, danaparoide of argatroban conform het HITT protocol. Voor details verwijzen wij u naar in Nederlands geschreven toelichting op basis van de gedetailleerde berichtgeving van onze Duitse collega’s.

Het is goed om te realiseren dat het risico op deze bijwerking extreem klein is, en dat de EMA op de hoogte is van deze bevindingen bij het geven van het advies omtrent de veiligheid en risico/bijwerking afweging van het AstraZeneca vaccin. We blijven u op de hoogte houden van eventuele nieuwe ontwikkelingen.


 • Prioritering COVID-19-vaccinatie hematologische patiënten (24.02.2021)

De Gezondheidsraad heeft op 04.02.2021 besloten dat, binnen de immuungecompromitteerden, patiënten met een hematologische diagnose geprioriteerd gevaccineerd gaan worden. Daar zijn we als beroepsgroep heel blij mee: inmiddels is uit internationale data gebleken dat de mortaliteit aan COVID-19 belangrijk hoger is in patiënten met hematologische aandoeningen.

Momenteel is men bezig met het uitwerken van de vaccinatiecampagne voor deze hoog-risicogroepen. Lees hier de  officiële update van het RIVM over de COVID-19 vaccinatie van de medische hoog risicogroepen. Zodra er meer details bekend zijn over de uitvoering, volgt nader bericht. 

Het lijkt er nu op dat de uitvoering van patiënten identificatie door het RIVM via het ROAZ bij de ziekenhuizen wordt neergelegd. Om dit mogelijk te maken, heeft de NVvH een lijst opgesteld van relevante DBC codes, deze is voor leden hier in te zien
(Nb. voor HiX ziekenhuizen is via deze link het script beschikbaar van het Maxima Medisch Centrum om de patiënten vanuit HiX te identificeren.) 

Handleiding COVID vaccinatie immuungecompromiteerde patiënten 

Als bijlage van de Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie 2021 van het RIVM is de handleiding “COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten” gepubliceerd.

De doelstelling van deze handleiding is om uitvoerende professionals bij de GGD, de huisartspraktijk, in verpleeghuizen en instellingen, en in het ziekenhuis een handvat te bieden bij de uitvoering van hun taak bij vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten tijdens de COVID-19-vaccinatiecampagne in de huidige fase van de pandemie.

In de handleiding zijn specifieke adviezen geformuleerd voor hematologische patiënten. Raadpleeg voor een actueel overzicht de betreffende tabel in de LCI/RIVM handleiding.


 • Vaccinatie stollingsstoornissen

Voor patiënten met een bloedingsziekte heeft de Nederlandse Vereniging van Hemofiliebehandelaars op 23-12-2020 een leidraad  ‘COVID-19 vaccinatie bij patiënten met stollingsstoornissen’ vastgesteld. 


 • Update NVvH-HOVON COVID-19 leidraad – maar niet van kracht

Bij aanvang van de Corona crisis in maart vorig jaar hebben NVvH en HOVON een COVID 19 leidraad uitgebracht. Deze leidraad ging over het aanpassen van de hematologische zorg tijdens de acute COVID fase, waarin sprake was van beperkte zorgcapaciteit en meer risico op infecties. De hematologische zorg wordt momenteel landelijk niet afgeschaald en is een aparte leidraad niet nodig en daarmee op dit moment dan ook NIET van kracht. 

Met input van o.m. de werkgroepen, het NVvH bestuur en de NVvH COVID werkgroep is er een nieuwe conceptversie van de NVvH-HOVON COVID Leidraad ontwikkeld. De geactualiseerde leidraad wordt momenteel voorgelegd aan de HOVON en de diverse werkgroepen. Leden van de NVvH kunnen deze update van de leidraad, na inloggen, alvast raadplegen. Deze is bedoeld om achter de hand te hebben, zodat we voorbereid zijn mocht dat nodig zijn. Het betreft een levend document dat zal worden aangepast als er nieuwe inzichten zijn.


 • Bleomycine leveringsproblemen en adviezen COVID-19

Vanwege de huidige corona pandemie zijn er veel vragen over het gebruik van bleomycine en de leveringsproblemen hiervan. De HOVON-NVvH lymfoomwerkgroep heeft zodoende adviezen opgesteld rondom bleomycine gebruik en COVID-19, alsmede voor de leveringsproblemen van bleomycine. Lees verder op de pagina Organisatie van Zorg/Geneesmiddelendossiers.


 • NIV leidraad COVID-19 coagulopathie

Er is bij dit nieuwe ziektebeeld nog veel onduidelijk over diagnostiek naar het aanwezig zijn van trombose en longembolie en wat de beste bescherming geeft om deze aandoeningen te voorkomen. Daarom heeft de NIV, samen met andere specialismen, een leidraad gemaakt over preventie, diagnostiek en behandeling van deze complicaties bij COVID-19 patiënten. De NVvH heeft als deelspecialisme hieraan bijgedragen. De leidraad is een handreiking voor medisch specialisten in Nederland bij het opstellen van ziekenhuisprotocollen aangaande dit ziektebeeld. 

De meest recente versie van de Leidraad kunt u hier terugvinden. 


 • Follow-up schema COVID-19 geassocieerde VTE

Raadpleeg hier het stroomschema voor de follow-up na VTE bij COVID-19 patiënten. Dit vormt een praktische leidraad van NVIVG, NVvH, NIV en NVALT.


 • Advies ICU-opname van oncologie- en hematologiepatiënt bij COVID-19-infectie

Vanwege de verdere ontwikkeling van de COVID-19-epidemie is een advies opgesteld voor ICU-opname van oncologische en hematologische patiënten met respiratoire insufficiëntie door een COVID-19-infectie.
Dit advies is opgesteld door de NVMO, NVvH, NVALT, NVRO, NIV-sectie IC en NVIC. Leden kunnen het advies raadplegen in het besloten gedeelte van de website. 


 • Mededeling Sectie differentiatie Hematologie: Covid pandemie en gevolgen voor de differentiatie Hematologie

Lees het bericht voor AIOS van de voorzitter van de sectie differentiatie Hematologie onder Opleiding.  


Links naar overige relevante informatie:

De NVvH blijft haar leden via haar nieuwsbrief en de NVvH-website op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom COVID-19.

Bij vragen of opmerkingen kunnen NVvH-leden mailen naar info@hematologienederland.nl.