• 3e COVID-19 vaccinatie hematologische patiënten – RIVM advies (15.09.2021)

Een specifiek deel van de patiënten met een ernstige afweerstoornis kan met een 3de vaccinatie een betere bescherming tegen het coronavirus krijgen. Het gaat om patiënten die onder behandeling zijn van een medisch specialist voor een specifieke aandoening of behandeling. Dit advies is opgesteld door de RIVM werkgroep COVID-19 vaccinatie waarin de NVvH zitting in heeft.

Voor de hematologische doelgroep gaat het om de volgende patiëntengroepen:

1. Na beenmerg- of stamceltransplantatie (autoloog of allogeen)*;
2. Patiënten die behandeling voor een kwaadaardige hematologische aandoening ondergaan of recent hebben ondergaan, waaronder CAR-T cel therapie*;
3. Alle patiënten met een hematologische maligniteit waarvan bekend is dat dit geassocieerd is met ernstige immuundeficiëntie (bijv. chronische lymfatische leukemie, multiple myeloom, ziekte van Waldenström)*;
4. Patiënten die behandeld worden met de volgende immunosuppressiva:
• B-cel depleterende medicatie: anti-CD20 therapie, zoals Rituximab, Ocrelizumab;
• Sterk lymfopenie-inducerende medicatie: Fingolimod (of soortgelijke S1P agonisten), Cyclofosfamide (zowel pulsen als hoog oraal);
• Mycofenolaat mofetil in combinatie met langdurig gebruik van 1 of meerdere andere immunosuppressiva.
* indien hiervoor onder behandeling of in de afgelopen 2 jaar hiervoor onder behandeling geweest.

Vanaf oktober ontvangen de mensen die in aanmerking komen een uitnodiging van het ziekenhuis. Niet alle mensen ontvangen gelijk een uitnodiging, dat gebeurt verspreid en in sommige gevallen afhankelijk van lopende behandelingen. De ziekenhuizen sturen binnen een periode van enkele weken de uitnodiging naar hun patiënten. De vaccinatie gebeurt op een GGD priklocatie met een mRNA vaccin (Pfizer, Moderna). Mensen kunnen zelf telefonisch hun afspraak inplannen na ontvangst van de brief. Bij een deel van de mensen zal na de 3e vaccinatie wel een goede bescherming tegen COVID-19 ontstaan.

Bij een ander deel van de mensen zal de immuunreactie nog steeds achterblijven en is er nog steeds geen goede bescherming tegen COVID-19 mogelijk. Bij wie dat gebeurt is niet goed te voorspellen. Daarom blijft het ook na de 3e vaccinatie noodzakelijk om de coronamaatregelen te handhaven en personen van 12 jaar en ouder in het huishouden te vaccineren. Daarmee neemt het risico op een infectie in elk geval af.

Raadpleeg de laatste stand van zaken  en online Q&A’s op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/immuungecompromitteerden

 • Update 3e COVID vaccinatie (20.08.2021)

Het RIVM is door het Ministerie van VWS gevraagd om aan te geven welke subgroepen van de immuungecompromitteerde patiënten in aanmerking komen voor een 3e COVID vaccinatie. Mette Hazenberg en Inger Nijhof zijn hier namens de NVvH COVID commissie, samen met andere beroepsgroepen, nauw bij betrokken. Als het advies is uitgebracht, zullen wij hierover nadere informatie publiceren. Voor uitgebreide en actuele informatie over immuungecompromitteerden en COVID vaccinatie verwijzen we naar de RIVM website https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/immuungecompromitteerden

 • Advies NVvH COVID commissie over antistoftiters en 3e vaccinatie (02.07.2021)

Vanuit patiënten komen er vragen over het meten van antistoftiters na COVID vaccinatie en over het geven van een 3e vaccinatie bij patiënten met een verminderde afweer.

Er is op dit moment nog onvoldoende bekend over de interpretatie van antistoftiters na COVID vaccinatie en ook de beschermingsduur na vaccinatie. Daarnaast lijkt het zo te zijn dat er patiënten zijn die in afwezigheid van B cellen geen antistoffen maken maar wel een goede T cel immuniteit opbouwen. In afwachting van aankomend onderzoek en het ontbreken van consequenties (het advies blijft zoveel mogelijk 1,5 meter afstand in acht te nemen en er zijn geen data bekend over boostervaccinatie) raden wij af om antistoftiters te bepalen buiten studieverband. Het is op dit moment niet bekend of en welke patiënten met een hematologische aandoening baat kunnen hebben bij een boostervaccinatie (3e vaccinatie), maar het aankomend onderzoek zal dit wellicht uitwijzen. Daarom adviseren we nu geen standaard booster vaccinatie. Deze adviezen sluiten aan bij de huidige adviezen van het RIVM.

 • Leidraad Diagnostiek en behandeling van patiënten met trombocytopenie met of zonder trombose na COVID-19 vaccinatie (15.04.2021)

Hierbij vragen wij graag uw aandacht voor de nieuwe leidraad ‘Diagnostiek en behandeling van patiënten met trombocytopenie met of zonder trombose na COVID-19 vaccinatie’.

Deze leidraad gaat specifiek over patiënten met trombocytopenie (<150×109/l), met of zonder trombose, na COVID-19 vaccinatie, en niet over alle gevallen van trombose na COVID-19 vaccinatie.

Deze leidraad is opgesteld door internisten, neurologen en een klinisch chemicus vanuit de NIV (NVIVG en NVvH), de NVKC en de NVN. Namens de NVvH hebben Marieke Kruip (voorzitter werkgroep), Mandy Lauw, Roger Schutgens en Karina Meijer bijgedragen aan de ontwikkeling.

U kunt de leidraad hier raadplegen, alsmede het bijbehorende stroomdiagram.


 • Update COVID vaccinatie hematologische patiënten 24.03.2021

Alle ziekenhuizen moeten inmiddels de patiënten voor geprioriteerde vaccinatie hebben uitgenodigd: einde van de week zullen de eerste vaccinatie’straten’ geopend worden. Dat heeft een hoop inspanning van alle internist-hematologen gevergd, en velen van ons zijn er in de komende weekenden ook druk mee.  Hierbij een uitwerking op praktische vragen die we hebben ontvangen.

– Vaccinatie bij trombopenie: in principe kan bij elk trombocytengetal veilig im gevaccineerd worden, als er gedurende 10 minuten goed afgedrukt wordt (niet wrijven)
– Er zijn geen bijzondere voorzorgsmaatregelen nodig bij patiënten met mastocytose
– In de Uitvoeringsrichtlijn van het RIVM (zie beneden) wordt advies gegeven over beleid rond antistollingsmiddelen. Voor de vaccinatiedagen is van belang dat ook als er geen overleg met de trombosedienst is geweest (bij acenocoumarol of fenprocoumon) of patiënten hebben in de uren vóor vaccinatie nog een DOAC of LMWH gebruikt, zij gewoon gevaccineerd kunnen worden. Ook hier geldt: gedurende 10 minuten goed afdrukken, niet wrijven.

Onveranderd blijft:
– We kunnen niet op individuele gronden patiënten eerder of later laten vaccineren. Het advies is iedereen te vaccineren, ook patiënten die recent getransplanteerd worden of die met immuno/chemotherapie worden behandeld. De COBRA-KAI studie zal naar verwachting antwoord geven op de vraag of deze patiënten een voldoende immuunrespons gaan laten zien.
– Via het ziekenhuis worden alleen de leeftijdsgroepen uitgenodigd die nog niet via GGD zijn benaderd. Wie vanwege leeftijd of werk eerder een oproep krijgt van de GGD of de huisarts, moet zich dus daar laten vaccineren.
– We houden Hematon en de andere patiëntenverenigingen actief op de hoogte.

Tenslotte, informatie kan snel veranderen: we houden u op de hoogte, maar via de RIVM website is ook altijd de laatste stand van zaken te vinden.


Handleiding COVID vaccinatie immuungecompromiteerde patiënten 

Als bijlage van de Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie 2021 van het RIVM is de handleiding “COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten” gepubliceerd.

De doelstelling van deze handleiding is om uitvoerende professionals bij de GGD, de huisartspraktijk, in verpleeghuizen en instellingen, en in het ziekenhuis een handvat te bieden bij de uitvoering van hun taak bij vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten tijdens de COVID-19-vaccinatiecampagne in de huidige fase van de pandemie.

In de handleiding zijn specifieke adviezen geformuleerd voor hematologische patiënten. Raadpleeg voor een actueel overzicht de betreffende tabel in de LCI/RIVM handleiding.


 • Vaccinatie stollingsstoornissen

Voor patiënten met een bloedingsziekte heeft de Nederlandse Vereniging van Hemofiliebehandelaars op 23-12-2020 een leidraad  ‘COVID-19 vaccinatie bij patiënten met stollingsstoornissen’ vastgesteld.


 • Update NVvH-HOVON COVID-19 leidraad – maar niet van kracht

Bij aanvang van de Corona crisis in maart vorig jaar hebben NVvH en HOVON een COVID 19 leidraad uitgebracht. Deze leidraad ging over het aanpassen van de hematologische zorg tijdens de acute COVID fase, waarin sprake was van beperkte zorgcapaciteit en meer risico op infecties. De hematologische zorg wordt momenteel landelijk niet afgeschaald en is een aparte leidraad niet nodig en daarmee op dit moment dan ook NIET van kracht.

Met input van o.m. de werkgroepen, het NVvH bestuur en de NVvH COVID werkgroep is er een nieuwe conceptversie van de NVvH-HOVON COVID Leidraad ontwikkeld. De geactualiseerde leidraad wordt momenteel voorgelegd aan de HOVON en de diverse werkgroepen. Leden van de NVvH kunnen deze update van de leidraad, na inloggen, alvast raadplegen. Deze is bedoeld om achter de hand te hebben, zodat we voorbereid zijn mocht dat nodig zijn. Het betreft een levend document dat zal worden aangepast als er nieuwe inzichten zijn.


 • Bleomycine leveringsproblemen en adviezen COVID-19

Vanwege de huidige corona pandemie zijn er veel vragen over het gebruik van bleomycine en de leveringsproblemen hiervan. De HOVON-NVvH lymfoomwerkgroep heeft zodoende adviezen opgesteld rondom bleomycine gebruik en COVID-19, alsmede voor de leveringsproblemen van bleomycine. Lees verder op de pagina Organisatie van Zorg/Geneesmiddelendossiers.


 • NIV leidraad COVID-19 coagulopathie

Er is bij dit nieuwe ziektebeeld nog veel onduidelijk over diagnostiek naar het aanwezig zijn van trombose en longembolie en wat de beste bescherming geeft om deze aandoeningen te voorkomen. Daarom heeft de NIV, samen met andere specialismen, een leidraad gemaakt over preventie, diagnostiek en behandeling van deze complicaties bij COVID-19 patiënten. De NVvH heeft als deelspecialisme hieraan bijgedragen. De leidraad is een handreiking voor medisch specialisten in Nederland bij het opstellen van ziekenhuisprotocollen aangaande dit ziektebeeld.

De meest recente versie van de Leidraad kunt u hier terugvinden.


 • Follow-up schema COVID-19 geassocieerde VTE

Raadpleeg hier het stroomschema voor de follow-up na VTE bij COVID-19 patiënten. Dit vormt een praktische leidraad van NVIVG, NVvH, NIV en NVALT.


 • Advies ICU-opname van oncologie- en hematologiepatiënt bij COVID-19-infectie

Vanwege de verdere ontwikkeling van de COVID-19-epidemie is een advies opgesteld voor ICU-opname van oncologische en hematologische patiënten met respiratoire insufficiëntie door een COVID-19-infectie.
Dit advies is opgesteld door de NVMO, NVvH, NVALT, NVRO, NIV-sectie IC en NVIC. Leden kunnen het advies raadplegen in het besloten gedeelte van de website.


 • Mededeling Sectie differentiatie Hematologie: Covid pandemie en gevolgen voor de differentiatie Hematologie

Lees het bericht voor AIOS van de voorzitter van de sectie differentiatie Hematologie onder Opleiding.


Links naar overige relevante informatie:

De NVvH blijft haar leden via haar nieuwsbrief en de NVvH-website op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom COVID-19. 

Bij vragen of opmerkingen kunnen NVvH-leden mailen naar info@hematologienederland.nl.