Het bestuur van de NVvH heeft eind 2019 ingestemd met de oprichting van een NVvH Commissie Dure Geneesmiddelen, gericht op strategisch beleidsvorming en kennisdeling binnen de vereniging ten behoeve van toegankelijkheid en betaalbaarheid van dure geneesmiddelen voor de hematologie. De commissie is op 18 augustus 2020 van start gegaan. 

Doelstelling:
Strategisch en tactisch beleid ontwikkelen in samenspraak met andere veldpartijen zoals (doch niet uitsluitend) het Zorginstituut, firma’s en zorgverzekeraars over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van (dure) hematologische geneesmiddelen vóórafgaand aan Europese markttoelating.  Het beoordelen van eventueel op te stellen kwaliteitscriteria benodigd voor zorginkoop en acteren als toetsorgaan voor Expanded Access Programmes (EAP) en aanvragen voor add-on vergoeding van off-label indicaties voor specifieke indicaties.

Taken:
– Periodiek structureel overleg met CieBAG over beleid en strategie geneesmiddelen
– Coördineren en toetsen van add-on voor on-label aanvragen en add-on voor off-label indicaties aanvragen
– Coördineren en fiatteren van beoordelingen ten behoeve van voorwaardelijke toelating en pakketadviezen geneesmiddelen door het ZiN
– CIBG Expanded Access Programmes (EAP) of Compassionate Use Programmes (CUP).

Leden:
– Prof. dr. Karina Meijer, voorzitter
– Prof. dr. Nicole Blijlevens
– Dr. Lidwine Tick
– Prof. dr. Frank Leebeek
– Prof. dr. Marie José Kersten
– Dr. Laura van Hussen-Daenen 
– Prof. dr. Gerwin Huls 
– Dr. Mels Hogendoorn
– Dr. Elisabeth de Kort (op afroep, namens de NVvH gemandateerd in het deelproject Data/IC van het programma Regie op registers dure geneesmiddelen van het Zorginstituut Nederland).