Vaccinatie hematologische patiënten

Onlangs is de landelijke richtlijn ‘Vaccinatie bij hematologische aandoeningen’, ontwikkeld door internist-hematologen, kinderartsen en infectiologen samen met RIVM/LCI, gepubliceerd (zie Richtlijnen vaccinatie). 

Op dit moment loopt de procedure van de toediening van de pneumococcen vaccinatie(s) en shingrix vaccinaties voor hematologische patiënten nog via een brief met instructies voor de patiënt. Ter praktische begeleiding kunt u hiervoor gebruik maken van twee voorbeeldbrieven. Deze kunt u meegeven of opsturen aan de patiënt. In de brieven wordt duidelijk uitgelegd wat de procedure is en wat de benodigde, door de arts voor te schrijven recepten zijn. De brieven zijn opgesteld in wordformat zodat deze eenvoudig aangepast kunnen worden naar de eigen situatie. Leden van de NVvH kunnen de voorbeeldbrieven via deze link na inloggen downloaden. Voor de vergoeding van Shingrix is een artsenverklaring nodig, zoals ook in de brief aan de patiënt benoemd. Deze kunt u vinden via deze link. Per 2024 gaat deze werkwijze waarschijnlijk veranderen, dan komt er een zorgactiviteit voor vaccineren in het ziekenhuis.

Standpunt HOVON CLL richtlijn commissie Ven-I

In oktober 2022 is de combinatie van venetoclax met ibrutinib (Ven-I) voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische lymfatische leukemie die niet eerder zijn behandeld door het Zorginstituut goedgekeurd (zie NVVH nieuwsbrief, dd 10-10-22).

De HOVON CLL richtlijn commissie is echter van mening dat er op dit moment geen plek is voor de combinatie venetoclax-ibrutinib (Ven-I) in de eerste lijn. Op basis van de data gepubliceerd in de NEJM-e wordt de meerwaarde van deze combinatie ten opzichte van de beschikbare opties te klein geacht in verhouding tot de toxiciteit bij ouderen. Wij wachten de (peer reviewed) publicatie af van de langere follow-up data om de plaats van Ven-I opnieuw te beoordelen.

Aankondiging ALV 

De Algemene Ledenvergadering van de NVvH wordt gehouden tijdens het DHC op vrijdag 27 januari 2023 van 12.30 tot 13.30 uur in Congrescentrum Papendal te Arnhem. Zoals gebruikelijk wordt het jaar (2022) financieel afgesloten en het jaarverslag vastgesteld. Ook wordt ingegaan op de werkdruk en het werkplezier van de internist-hematoloog. En zoals eerder aangekondigd vindt de verkiezing plaats van een nieuw bestuurslid namens de echelon C ziekenhuizen. 

Tijdens de algemene ledenvergadering kan worden gestemd over items op de agenda. Kunt u zelf niet aanwezig zijn dan heeft u de mogelijkheid een ander NVvH-lid te machtigen om namens u te stemmen. Hiervoor kunt u het machtigingsformulier gebruiken.
Een NVvH-lid kan voor ten hoogste twee andere NVvH-leden een stem uitbrengen in de ALV.

Ed Maartense aanmoedigingsprijs 2023

In het Reinier de Graaf Gasthuis is sedert jaar en dag aandacht voor de behandeling van oncologische patiënten op oudere leeftijd en de specifieke zorg die past bij hun behandeling. Dr. Ed Maartense was een van de pioniers in dit aandachtsgebied. Meer dan 30 jaar heeft hij zich als internist hematoloog en oncoloog toegelegd op de behandeling van oudere patiënten met kanker en zeer veel jongere collegae opgeleid in de geriatrische oncologie. Belangrijk wetenschappelijk onderzoek op dit gebied heeft onder meer geleid tot een proefschrift over chemotherapie bij oudere patiënten getiteld: “Non-Hodgkin’s Lymphoma in the Elderly. Population based data and a future perspective”. In 2017 is Ed Maartense, op 68-jarige leeftijd, onverwacht overleden aan de gevolgen van een ernstige longontsteking. 

Ter nagedachtenis aan hem heeft zijn echtgenote, Yvonne Maartense-Spruyt, een aanmoedigingsprijs in het leven geroepen. Deze prijs is bedoeld om (jonge) vakgenoten die zich bezighouden met de behandeling van of onderzoek naar kanker bij ouderen, extra steun te bieden bij hun onderzoek. Naast onderzoek komen ook zorgverbeteringsprojecten in aanmerking voor de prijs. De aanmoedigingsprijs, ter hoogte van € 3.000 zal op 11 mei 2023, tijdens het derde Ed Maartense symposium in Delft uitgereikt worden. 

Als je in aanmerking wil komen voor de prijs, verzoeken wij je contact op te nemen met één van de juryleden:

Prof. dr. Johanneke Portielje, hoogleraar geriatrische oncologie LUMC (J.portielje@lumc.nl)
Dr. Monique Bos, internist-oncoloog Erasmus MC (m.bos@erasmusmc.nl

COVID-19: Paxlovid bij hematologie patiënten met een COVID infectie

Paxlovid bij hematologie patiënten met een COVID infectie
 

Vanaf dinsdag 15 november kan Paxvlovid (Nirmatrelvir/ritonavir) voorgeschreven worden bij patiënten met een COVID infectie.

Zie voor meer informatie en de indicatiestelling de SWAB richtlijn: https://swab.nl/nl/covid-19. Hierin wordt gesteld dat bij patiënten met een zeer hoog risico op een ernstig beloop van COVID infectie, en maximaal 5 dagen klachten, behandeling in de ambulante setting kan worden overwogen, mits interacties met andere geneesmiddelen geen contra-indicatie vormen.

De NVvH COVID werkgroep adviseert dat behandeling met Paxlovid in ieder geval overwogen moet worden bij onderstaande patiëntengroepen wanneer zij voldoen aan bovenstaande criteria.

 • Patiënten die behandeld zijn met CAR-T cellen
 • Patiënten die korter dan 1 jaar geleden met een stam cel transplantatie werden behandeld of behandeld worden voor GVHD
 • Patiënten die behandeld worden of recent behandeld zijn met:
     –   Mycofenolaatmotefil, CaIcineurine-remmers
     –   BTK inhibitor, Bcl2-inhibitor
     –    Antistof therapie met anti-CD19, CD20, CD22, CD38 of CD52 antistoffen of Bi-specifieke antistoffen
     –    Antithymocyten Globuline (ATG)
 • B cel maligniteit met afwezige antistoffen tegen COVID-19 (niet gevaccineerd of afwezige respons)
 • Patiënten met Sikkelcelziekte.

Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met de interacties met andere medicatie. Zie hiervoor ook www.covid19-druginteractions.org.

Bovenstaand advies is ook verwerkt in een nieuwe versie van de NVvH-HOVON COVID-19 leidraad. 
Als NVvH lid kunt u deze leidraad via deze link inzien.

Beste abstract Klinische Dag

Op 6 oktober 2022 vond de Klinische Dag van de NVvH plaats in de Gertrudiskapel te Utrecht. Tijdens diverse presentaties met veel interactie werden de aanwezigen geïnformeerd over actuele onderwerpen.
Aan bod kwamen Palliatieve zorg bij hematologische patiënten, Hemofilie, Erfelijke hemolytische anemie, AML, MPN en MM.
Ook werd er weer verrassende patiënten casuïstiek gepresenteerd en bediscussieerd. 

Financiering zorg van Oekraïnse patiënten in NL

Het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Dit betekent dat u voor de zorg die u verleent, bij het CAK subsidie kunt aanvragen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dit besloten. Voor nadere informatie zie de CAK website.

Vergoeding axicabtagene ciloleucel (Yescarta)

Yescarta zal per 1 januari 2022 tijdelijk onderdeel blijven van het verzekerde pakket tot en met december 2024 voor de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) en primair mediastinaal grootcellig B-cellymfoom (PMBCL), na 2 of meer lijnen systemische therapie. Raadpleeg de publicatie in de Staatscourant

Richtlijnen geautoriseerd

De richtlijnen Diagnostiek en Behandeling van Hemofilie, de module Zwangerschap en bevalling van de richtlijn Diagnostiek en Behandeling van de ziekte van Von Willebrand en de richtlijn TMA zijn gereviseerd. Raadpleeg hier het overzicht van hematologische richtlijnen.