Werkgroep Benigne Hematologie

Voorheen: werkgroep niet-oncologische hematologie.

Ga naar mededelingen vanuit de werkgroep

De werkgroep Benigne Hematologie is in 2010 opgericht en valt onder de NVvH. De werkgroep werkt met subgroepen voor de verschillende ziektes. Elke subgroep (zie onderaan pagina) heeft een aantal aanspreekpunten. Over het algemeen zijn de aanspreekpunten experts in het veld en kunnen zij zowel wetenschappelijk onderzoekers of hematologen zijn. Aanspreekpunten coördineren het ontwikkelen en beheren van richtlijnen voor diagnostiek en behandeling in de ruimste zin van het woord.

De werkgroep benigne hematologie valt onder de Nederlandse Vereniging voor Hematologie. De werkgroep werkt met subgroepen voor de verschillende ziektes. Elke subgroep heeft een aantal aanspreekpunten. Over het algemeen zijn de aanspreekpunten experts in het veld en kunnen zowel wetenschappelijk onderzoekers als hematologen zijn. Aanspreekpunten coördineren de protocollen, de aanmelding van patiënten en het wetenschappelijk onderzoek.

De volgende informatie is alleen zichtbaar voor werkgroepleden (besloten - zie links onderaan de pagina):

 • notulen van vergaderingen
 • emailadressen werkgroepleden

Doelstelling:

 1. Profilering van de benigne hematologie.
 2. Uniforme diagnostiek en behandeling van benigne hematologische ziektes.
 3. Platform voor het initiëren van multicenter wetenschappelijk onderzoek.
 4. Platform voor discussie rond moeilijke casuïstiek.
 5. Registratie van epidemiologische gegevens over de incidentie, prevalentie en prognose.
 6. Coördinerende rol met andere werkgroepen/verenigingen rond de benigne hematologie: bloedtransfusie (NVB, TRIP) hemofilie behandeling (NVHB), trombose en hemostase (NVTH) en de werkgroep hemoglobinopathieën.

Subgroepen:

Congenitale en verworven trombocytopenieën (inclusief TTP en ITP)

 • M. Schipperus (m.schipperus@hagaziekenhuis.nl - aanspreekpunt ITP)
 • R. Fijnheer (r.fijnheer@umcutrecht.nl - aanspreekpunt TTP)
 • P. te Boekhorst
 • H. Koene
 • A. Vreugendenhil
 • S. Croockewit
 • J.J. Zwaginga
 • J. Wollersheim (TTP)
 • B. Biemond
 • G. Jie
 • L. Oosten
 • S. Zeerleder
 • T. Snijders
 • R.Schutgens

Congenitale en verworven anemieën (inclusief PNH)

 • S. Zeerleder (s.s.zeerleder@amc.uva.nl - aanspreekpunt)
 • V. Novotny
 • R. van Wijk
 • R. Schutgens
 • J. Kerkhoffs
 • P. Muus
 • E.J. van Beers
 • L. Oosten
 • S.Langemeijer (PNH, tevens namens LW PNH)
  • zie bijlage - leden landelijke werkgroep PNH):
 • B. Biemond (hemoglobinopathieen, tevens namens LW HB):
  • zie bijlage - leden van de landelijke werkgroep Hemoglobinopathie behandelaars

Aplastische anemie (2012)

 • C.J.M. Halkes  (C.J.M.Halkes@lumc.nl   - aanspreekpunt)
 • S. Zeerleder 
 • M.R. de Groot
 • E.L. Meijer
 • T. Snijders
 • M. Raaijmakers
 • R. Raijmakers
 • J. Tjon
 • S. Langemeijer

Deze subwerkgroep heeft op 12 juli 2012 van het bestuur van de NVvH een specifiek mandaat gekregen om, naast de voorbereiding van de richtlijn aplastische anemie (SAA), het voortouw te nemen bij gesprekken over de vergoeding en/of prijsreductie van geneesmiddelen, en om een patient registry te ontwikkelen.

Congenitale en verworven stollings stoornissen / antifosfolipid syndroom

Klinische bloedtransfusie geneeskunde met cellulaire therapie / ferese

 • (....aanspreekpunt)
 • L. van Pampus 
 • J.J. Zwaginga
 • A. Brand
 • J. Kerkhoffs
 • M. van Kraaij
 • T. Netelenbos

 

Dagelijks bestuur:

BijlageFormaat
File Leden LW Hemoglobinopathiebehandelaars17.05 KB
File Leden LW PNH15.01 KB

Mededelingen

Maak een mededeling aan (alleen voor leden werkgroep Benigne Hematologie)

Mededeling aanmaken

Klik op www.hematologienederland.nl/node/add (alleen mogelijk voor leden werkgroep Benigne Hematologie die zijn ingelogd)

Reglement

NVvH werkgroep benigne hematologie

De werkgroep benigne hematologie valt onder de NVvH. De werkgroep werkt met subgroepen voor de verschillende ziektes. Elke subgroep heeft een aantal aanspreekpunten. Over het algemeen zijn de aanspreekpunten experts in het veld en kunnen zowel wetenschappelijk onderzoekers of hematologen zijn. Aanspreekpunten coördineren het ontwikkelen en beheren van richtlijnen voor diagnostiek en behandeling in de ruimste zin van het woord. 

 

1. Bestuur

De werkgroep kiest uit haar midden een bestuur bestaande uit ten minste een voorzitter en een secretaris. Hierbij wordt rekening gehouden met regionale spreiding en verschillende disciplines. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn voor een aansluitende zittingsperiode herbenoembaar. 

2. Taken

Tot de taken behoren:

 • profilering van de benigne (niet oncologische) hematologie.
 • het ontwikkelen en beheren van richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van benigne hematologische ziektes.
 • opstellen van criteria voor evaluatie van richtlijnen en het begeleiden van deze evaluaties
 • platform voor het initiëren van multicenter wetenschappelijk onderzoek.
 • platform voor discussie rond moeilijke casuïstiek.
 • coördinerende rol met andere werkgroepen/verenigingen rond de  benigne hematologie: bloedtransfusie (NVB, TRIP) hemofilie behandeling (NVHB), trombose en hemostase (HVTH) en de werkgroep hemoglobinopathieën.

3. Vergaderen en besluitvorming

 • Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur of ten minste twee van de overige werkgroepleden een vergadering bijeenroepen, doch ten minste tweemaal per jaar.
 • Het bijeenroepen van de vergadering geschiedt onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied of onderwerpen aan de orde komen die niet geagendeerd stonden, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits de vergadering voltallig is en geen van de leden zich alsnog tegen de besluitvorming verzet.
 • Besluiten worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 • Stemmingen geschieden mondeling.

4. Ondersteuning

Vanuit de NVvH wordt zorggedragen voor ondersteuning van de werkgroep. De door de NVvH aangewezen beleidsmedewerker is verantwoordelijk voor de communicatie tusssen de werkgroep en de NVvH.

5. Werkplan en jaarverslag

De landelijke werkgroep stelt jaarlijks een werkplan en een verslag van activiteiten op.