Perifere stage

Dashboard

Perifere stage binnen de differentiatie hematologie

Sectie Hematologie van de NIV

(geldend voor stages startend na 1 januari 2014)

 

 Beschrijving perifeer centrum

 • Echelon B en grotere C, minimaal 4 hematologen (3.6 fte). Laboratorium faciliteiten (o.a. hemostase, morfologie) conform opleidingeisen differentiatie hematologie (NIV).
 • Opleidingsbevoegdheid interne geneeskunde
 • Aanstelling van AIOS bij voorkeur via detachering vanuit academische opleidingskliniek.
 • Er dient volgens CCMS kaderbesluit een overeenkomst te worden gesloten tussen academisch en niet-academisch centrum (zal vaak in ander kader al bestaan).

Aard hematologische zorg in perifeer centrum

 • Representatieve verhouding benigne/maligne hematologie, met een duidelijk andere case mix dan in academisch opleidingscentrum

Duur perifere stage

 • Minimaal 3 en maximaal 6 maanden in overleg met hoofdopleider in academisch centrum (differentiatie hematologie).
 • De stage is niet verplicht.
 • Stage vindt plaats in laatste fase van de opleiding hematologie
 • AIOS heeft een werkweek van minimaal 80% (volledig besteed aan hematologie)

 Verantwoordelijkheid voor perifere stage

 • De opleider in het perifeer centrum is gezamenlijk met academisch hoofdopleider verantwoordelijk voor de perifere stage
 • De opleider in perifeer centrum heeft een aanstelling van minimaal 80%. Dit teneinde taak als opleider naar behoren te kunnen vervullen
 • De opleider in het perifeer centrum accordeert de EHA curriculum passport items gedurende de perifere stage
 • De perifere stage wordt meegenomen in de visitatie van de enkelvoudige differentiatie van het samenwerkende academische ziekenhuis.  Indien met meerdere academische centra wordt samengewerkt, hoeft daadwerkelijke visitatie (waarin de AIOS en opleider uit het perifere centrum participeren) slechts samen met 1 academisch centrum te geschieden. Bij de overige centra zou men zich kunnen beperken tot een “papieren” visitatie. De visitatie dient minimaal 1x per 5 jaar te geschieden. 

Polikliniek

 • Minimaal 2 dagdelen per week
 • Tijdens polikliniek worden alleen hematologische patiënten gezien (geen algemene interne geneeskunde of oncologie)
 • Supervisie door hematoloog

Kliniek

 • Supervisie van assistenten (eindverantwoordelijkheid bij staflid Hematologie)
 • Voldoende tijd voor ingrepen.
 • Participatie in 24-uurs diensten hematologie
 • Beenmergmorfologie onder supervisie hematoloog/klinisch chemicus/laboratoriumarts

 Besprekingen

 • Dagelijks overdracht
 • Grote visite Hematologie: 1x/week
 • Polikliniekbespreking: 1x/week
 • Pathologiebespreking: 2x/maand
 • Consultbesprekingen: 2x/maand
 • Refereer bijeenkomst: minimaal 1x/maand
 • Onderwijs competenties Interne Geneeskunde maximaal 20%