Juniorafdeling

Dashboard

JNVvH - De Junior afdeling van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie is op 1 april 2008 ingesteld.

De JNVvH stelt zich ten doel binnen de structuur en daarmee binnen de statutaire doelstellingen van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie de belangen van de assistenten in opleiding voor hematologie te behartigen.  De JNVvH heeft het recht een afgevaardigde voor te dragen voor het NVvH-Bestuur en de (visitatiecommissie van de) sectie Hematologie van de NIV voor te dragen. Afvaardiging van een JNVvH-lid in andere commissies vindt in overleg met het NVvH-Bestuur plaats.

Het lidmaatschap van de JNVvH staat open voor leden van de NVvH die in opleiding zijn tot internist-hematoloog. Aan het JNVvH lidmaatschap zijn geen extra kosten verbonden (aanmelding als lid NVvH & JNVvH). Twee jaar na afronding van de opleiding vervalt het JNVvH-lidmaatschap.

Dit AIOS dashboard is in ontwikkeling en wordt door de juniorvereniging JNVvH aangevuld. Suggesties voor onderwerpen zijn van harte welkom (secretarisjnvvh@gmail.com )

Structuur opleiding

Dashboard

Structuur van de opleiding interne geneeskunde - hematologie

Klik hier voor de opleidingseisen tijdens de differentiatie hematologie (jaar 5/6)

De opleiding van de internist-hematoloog bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. interne geneeskunde (klinisch) in het eerste opleidingsjaar;
 2. de overige verplichte onderdelen in het tweede tot en met het vierde opleidingsjaar;
 3. keuzeonderdelen in het tweede, derde en vierde opleidingsjaar;
 4. differentiatieonderdelen hematologie tot ten hoogste 80% van de opleidingstijd in het vijfde en zesde opleidingsjaar (gedetailleerde opleidingseisen differentiatie hematologie)
 5. interne geneeskunde (algemeen) van tenminste 20% van de opleidingstijd in het vijfde en zesde opleidingsjaar.

Voor de differentiatie hematologie zijn vier EPA's ontwikkeld, zie

Zie voor de details het NIV landelijk opleidingsplan interne geneeskunde (LOIG 2019)). 

Portfolio

De opleiding wordt door de AIOS samen met de opleiders vormgegeven aan de hand van een persoonlijk ontwikkelingsplan (portfolio).  In het portfolio verzamelt de AIOS de beoordelingen, certificaten van gevolgd en gegeven onderwijs en cursussen enz. Dit document dient als basis voor de voortgangsgesprekken. De NVvH promoot het gebruik van het "Curriculum Passport" van de European Hematology Association.

CanMEDS

Sinds 1 januari 2011 zijn alle opleidingen tot medisch specialist competentiegericht van opzet. Dit betekent dat de internist wordt opgeleid tot een professional die competent is binnen de volgende CanMEDS rollen:

 • medisch inhoudelijk
 • samenwerken
 • communiceren
 • maatschappelijk handelen
 • wetenschap
 • reflectie
 • professionaliteit
 • organisatie

Met de introductie van het competentie gerichte opleiden zijn vaardigheden die voorheen weinig aandacht kregen (met name de niet-medische competenties) expliciet als leerdoel benoemd. Deze competentie gerichte opleidingsstructuur is opgebouwd uit leerdoelen, leermiddelen en toetsen. De leerdoelen zijn een praktische uitwerking van de abstract geformuleerde competenties, de leermiddelen zijn de verschillende manieren waarop en omstandigheden waarin het leerdoel aangeleerd kan worden en en de toetsen geven aan hoe de feedback zal plaatsvinden. Het einddoel is een evenwichtige opleiding tot professioneel internist.

Opleidingseisen hematologie

Dit is een gedetailleerde uitwerking van het NIV opleidingsplan 2015 (hoofdstuk 4a - hematologie).

Dashboard


Opleidingseisen voor de differentiatie Hematologie binnen de Interne Geneeskunde

(geldend vanaf januari 2014)

Landelijk onderwijs: (verplichte) opleidingsonderdelen & tools Hematologie

In de agenda zijn bepaalde events gemerkt:
V (= verplicht opleidingsonderdeel)
! (= aanbevolen)

V Voor de AIOS is tijdens de opleiding in de differentiatie aantoonbare aanwezigheid verplicht op:

Zie par. 3.3.3

In individuele opleidingscentra kunnen aanvullend nog andere opleidingsonderdelen verplicht gesteld zijn.

! Deelname aan de volgende activiteiten wordt sterk aanbevolen:

Online learning platforms & tools

Overige:

1.      Definitie van de differentiatie

De differentiatie Hematologie is het onderdeel van de Interne Geneeskunde dat zich richt op de diagnostiek en de behandeling van ziekten van het bloed, van de bloedvormende en lymfatische weefsels en van stoornissen in de hemostase.

2.      Omschrijving takenpakket internist met differentiatie Hematologie

De internist-hematoloog heeft een diepgaande kennis van de klinische presentatie, diagnostiek en behandeling van de ziekten van het bloed en van de bloedvormende en lymfatische weefsels, alsmede van trombose en hemostase problematiek. Hij/zij is deskundig op het terrein van indicaties voor en complicaties van toediening van bloedproducten, en van gangbare laboratoriumtechnieken van een bloedtransfusielaboratorium. Van de internist-hematoloog wordt verwacht dat hij/zij de essenties en implicaties van de uitvoering van het morfologisch, flowcytometrisch, moleculair-biologisch en hemostase laboratoriumonderzoek kent. Hij/zij is de coördinator van de behandeling van de patiënt met een hematologische aandoening. Hij/zij is een discussiepartner van de radiotherapeut, chirurg, patholoog en de microbioloog/infectioloog. Hij/zij heeft daarbij een goed begrip van de mogelijkheden en beperkingen van protocollaire geneeskunde. De internist-hematoloog heeft bijzondere aandacht voor en ervaring op het terrein van de supportive care en de psychosociale begeleiding van patiënten met levensbedreigende of terminale ziekten en hun familie.

Zie ook het Opleidingsplan Interne Geneeskunde [september 2015]. 

3.      Opleidingsprogramma

3.1       Vooropleiding

De opleiding van vier jaar (common trunk) tot internist dient voltooid te zijn, inclusief de verplichte stages consultatieve werkzaamheden, poliklinische werkzaamheden en intensive care. Bij voorkeur zijn de keuzestages infectieziekten en oncologie gevolgd.

3.2       Opleiding in de differentiatie

De volgende opleiding voor de differentiatie Hematologie staat vervolgens ter beschikking:

Registratie voor de differentiatie Hematologie waarbij na het verplichte basispakket Hematologie (zie 3.3.1) een verdiepingsstage (zie 3.3.2) wordt gevolgd voor extra training in òf hemato-oncologie en/of stamceltransplantatiekunde, òf hemostase en trombose, òf immunohematologie / transfusiegeneeskunde. Hij/zij ontwikkelt zich zo tot internist-hematoloog met specifiek aandachtspunt hemato-oncologie, hemostase / trombose of transfusiegeneeskunde.              

3.3.      Verplichte stageonderdelen

= basispakket + verdiepingsstage

3.3.1 Basispakket Hematologie (18 maanden)

+ Klinische stage (12 maanden) op een verpleeg- en stamceltransplantatie-afdeling met vooral of uitsluitend patiënten met hematologische aandoeningen (Hematologische Intensive Care). Tot deze stage behoort:

 • de dagelijkse patiëntenzorg;
 • het participeren in de stamceltransplantaties (inclusief cytoferese)
 • het verkrijgen van expertise in de morfologische beoordeling en immunofenotypering van bloed- en beenmerg
 • het participeren in alle hematologische (bij voorkeur multidisciplinaire) patiëntenbesprekingen;
 • de hematologische consulten op andere klinische afdelingen

Alternatief: gedurende 6 maanden een klinische stage (zoals boven beschreven), gevolgd door 6 maanden zaalsupervisie onder verantwoordelijkheid van een stafarts hematologie.

+ Poliklinische stage, tijdens de periode van het basispakket Hematologie, waarin gedurende ten minste 48 dagdelen (overeenkomend met één dagdeel per week gedurende één jaar) op de polikliniek hematologie naast de hemato-oncologie ook ervaring wordt opgedaan met diagnostiek en behandeling van patiënten met benigne hematologische aandoeningen en stollingsproblemen.

+ Stage ‘Laboratorium en Klinische Advisering’ (zes maanden), waarin ervaring wordt opgedaan in de laboratoriumtechnieken en de klinische advisering op het gebied van het hemostase- en tromboseonderzoek (ongeveer drie maanden) en immuno- hematologie/transfusiegeneeskunde (ongeveer 3 maanden). Voorts dient meer expertise te worden verkregen in bloed- en beenmergmorfologie en immunofenotypering. Ook kunnen hier de overige consulten op andere klinische afdelingen worden ondergebracht. Hij/zij krijgt onderwijs in de beoordeling van cytogenetisch/moleculair onderzoek, en diagnostiek van hemoglobinopathieën en thalassemieën.

3.3.2     Verdiepingsstage (zes maanden)

Deze stage kan naar keuze worden besteed aan een onderdeel van de hematologie. Dit kan zijn: de hemostase/trombose, de immunohematologie/ transfusiegeneeskunde, en de hemato-oncologie (inclusief radiotherapie) en/of de stamceltransplantatiekunde. Delen van deze  stage kunnen elders gedetacheerd worden doorgebracht.

Voor AIOS die vanaf 1/1/2014 met hun opleiding in de differentiatie hematologie starten is, in aanvulling op onderstaande opleidingseisen, ook de "Sanquin cursus Immunohematologische Diagnostiek II B, klinische benadering" een verplicht opleidingsonderdeel geworden. De cursus vindt meestal eind maart plaats (zie de agenda).

Met ingang van 1 januari 2014 gelden voor de Perifere stages een aantal eisen.

3.3.3Klinisch onderzoek en onderwijs

Gedurende het gehele opleidingsprogramma dient aandacht te worden besteed aan klinisch onderzoek in de hematologie. De internist in opleiding tot hematoloog dient minimaal één artikel te schrijven in een wetenschappelijk tijdschrift en één voordracht te houden voor een wetenschappelijke vereniging.

Minimaal 30 uur per jaar dient ‘hematologisch’ onderwijs te worden genoten in de vorm van geaccrediteerde scholing. Om in aanmerking te komen voor registratie is aantoonbare aanwezigheid op één Klinische Dag (NVvH), één Dutch Hematology Congress (inclusief deelname aan de masterclass beenmergdiagnostiek), twee landelijke onderwijsdagen (JNVvH), één diagnostiekdag (NVvH), één Sanquin cursus Immunohematologische diagnostiek en één Wenckebachcursus (basis) verplicht.

De Wenckebach cursus (gevorderden) en de jaarlijkse congressen van de American Society of Hematology (ASH) en de European Hematology Association (EHA) worden sterk aanbevolen.

N.B. De onderdelen van het opleidingsprogramma dienen zoveel mogelijk in een aaneengesloten periode te worden afgewerkt. Programmaonderdelen kunnen worden gesplitst of gecombineerd, mits de duur en zwaarte overeenkomt met het hierboven gestelde. Bij voorkeur dient de klinische stage gelijk op te gaan dan wel vooraf te gaan aan de stage poliklinische werkzaamheden. Wanneer betrokkene een promotieonderzoek doet binnen de hematologie, kunnen de stages worden verdeeld over een langere periode.

4. Optioneel: Perifere stage

De eisen waaraan een perifere stage moeten voldoen, staan vermeld in het separaat document “Perifere stage binnen de differentiatie hematologie” (download document of kijk op www.internisten.nl/differentiaties/hematologie ).

5.      Opleidingsafdeling en staf

5.1       De opleidingsafdeling

De opleidingsafdeling dient te beschikken over een klinische afdeling voor hematologische intensieve zorg en een transplantatie-erkenning (Regeling hematopoietische stamceltransplantatie VWS). De afdeling beschikt over eigen polikliniek-faciliteiten. De afdeling participeert in ‘clinical trials’ georganiseerd door HOVON en/of EORTC. De afdeling is erkend als hemofiliebehandelcentrum of verzorgt een stage in een erkend hemofiliecentrum. Er vinden ten minste maandelijks literatuurbesprekingen / refereeravonden plaats. De afdeling onderhoudt contacten met, en heeft professionele inspraak in, laboratoria waar hematologische, hemostase, immunologische, cytogenetische en moleculair-biologische diagnostiek en onderzoek plaatsvindt. In het ziekenhuis is een erkend isotopenlaboratorium en een afdeling radiotherapie. Het ziekenhuis heeft een bibliotheek waarin zich een aantal standaardwerken en wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van de hematologie en de medische oncologie bevindt. Het ziekenhuis heeft opleidingsbevoegdheid in de Interne Geneeskunde. De afdeling heeft de mogelijkheid om een deel van het opleidingsprogramma uit te voeren in samenwerking met een geaffilieerd opleidingsziekenhuis.

5.2       De Staf

De opleidingsafdeling wordt geleid door een internist met hematologie als geregistreerde differentiatie, ondersteund door minimaal drie internist-hematologen.

6.       Erkenning van de opleiding

Een afdeling Hematologie kan worden erkend als opleidingsafdeling voor de differentiatie Hematologie binnen de Interne Geneeskunde indien is voldaan aan de eisen onder 5.1 en 5.2 én is voldaan aan de vereisten uit het CCMS Besluit Interne Geneeskunde (in werking getreden op 1/1/2011). Om voor erkenning als opleidingsinrichting in aanmerking te komen gelden volgens genoemd besluit de volgende eisen:

“(…) een universitaire opleidingsinstelling kan worden erkend voor zowel enkelvoudig als samengestelde differentiaties;

(…) de niet-universitaire opleidingsinstelling kan worden erkend voor één of meerdere samengestelde differentiaties (elk met een duur van acht maanden), mits deze word(t) (en) aangeboden in samenwerking met een universitaire opleidingsinrichting.

(…) welke opleidingsonderdelen de universitaire of niet-universitaire opleidingsinstelling mag verzorgen, kortom, voor welk gedeelte van de opleiding men wordt erkend, wordt bepaald door (…):

 • voor de universitaire opleidingsinstelling is dat tenminste twee van de eerste vier opleidingsjaren (…) en ten hoogste alle zes de opleidingsjaren (…);
 • voor de niet-universitaire opleidingsinstelling is dat ook tenminste twee van de eerste vier opleidingsjaren (…) en ten hoogste alle vier de eerste opleidingsjaren plus één of meerdere samengestelde differentiaties van elk acht maanden (…).
 • De niet-universitaire opleidingsinrichting dient op grond van het Kaderbesluit CCMS een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met een andere, i.c. universitaire opleidingsinrichting. Die overeenkomst gaat over de afstemming van de onderdelen die de opleidingsinrichtingen verzorgen. Van de niet-universitaire opleidingsinrichting die één of meerdere samengestelde differentiaties wil verzorgen wordt tevens verwacht dat zij de invulling van die differentiatie(s) afstemt met de universitaire opleidingsinrichting.”

De erkenning dient te worden aangevraagd bij het Bestuur van de Nederlandsche Internisten Vereniging (NIV) en wordt verleend door het Concilium Medicinae Internae op advies van de Sectie Hematologie. Drie maanden voor de visitatie van de opleiding Interne Geneeskunde wordt de opleiding in de differentiatie gevisiteerd door twee leden van de Sectie Hematologie en één junior (J)NVvH-lid. Het advies van de visitatiecommissie wordt ter beoordeling voorgelegd aan het Concilium Medicinae Internae, die de erkenning verleent.

7.      Registratie, diploma’s en toetsing

De registratie als internist met de differentiatie Hematologie binnen de Interne Geneeskunde kan binnen zes maanden na afronding van het laatste opleidingsonderdeel in de (laatst gevolgde) differentiatie worden verleend aan de internist die aan het opleidingsprogramma, zoals omschreven in paragraaf 3 van de Opleidingseisen voor de differentiatie binnen de Interne Geneeskunde, heeft voldaan. Hij/zij dient zich bij aanvang van de opleiding bij de Sectie Hematologie van de NIV te hebben aangemeld middels het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier.

Na beëindiging van de opleiding dienen zowel door de opleider als de in de differentiatie opgeleide internist de daarvoor bestemde formulieren te worden ingevuld teneinde registratie in de differentiatie bij de NIV aan te kunnen vragen.

De registratie wordt verleend door de NIV op advies van de Sectie Hematologie nadat de opleider hematologie heeft verklaard dat de eindtermen van de opleiding in de differentiatie in voldoende mate zijn bereikt. Inschrijving vindt plaats in een register van de NIV, dat door de NIV wordt aangelegd en bijgehouden. Als bewijs van inschrijving wordt aan de internist met de differentiatie een certificaat uitgereikt. De registratie wordt iedere vijf jaar hernieuwd door de NIV nadat de Sectie Hematologie beoordeeld heeft of wordt voldaan aan de voorwaarden omschreven onder punt 8.

Aan de (her)registratie zijn geen kosten verbonden, wel is lidmaatschap van de NIV vereist.

8.      Herregistratie en nascholing

Een internist met de differentiatie Hematologie of met de gecombineerde differentiatie Hematologie / Oncologie blijft opgenomen in het register wanneer aan de volgende punten is voldaan:

 1. Hij/zij is werkzaam in een centrum met voldoende poliklinische en klinische faciliteiten voor diagnostiek en behandeling van patiënten met hematologische (en oncologische) ziekten.
 2. Hij/zij is werkzaam in een centrum waarvan het laboratorium actief de ontwikkelingen binnen de Hematologie (en Oncologie) volgt en bovendien deelneemt aan landelijk overleg ten aanzien van hematologisch laboratoriumonderzoek.
 3. Hij/zij geeft blijk voldoende nascholingsactiviteiten in de Hematologie (en de Medische Oncologie) te volgen. Naast het volgen van postacademisch onderwijs is hier te denken aan het bijwonen van refereerbijeenkomsten in universitaire opleidingsklinieken of bijvoorbeeld eenmaal per vijf jaar gedurende enkele dagen weer actief participeren in een universitaire kliniek.
 4. Hij/zij is aantoonbaar aanwezig geweest in minimaal de helft van de in de betreffende periode gehouden edities van het Dutch Hematology Congress.
 5. Om voor herregistratie in de differentiatie in aanmerking te komen, dient men ingeschreven te zijn als internist in het Medisch Specialisten Register en bovendien aan de volgende criteria te voldoen:
 • ten minste 28 uur per jaar geaccrediteerde nascholing in de differentiatie hematologie. Voor de gecombineerde differentiatie geldt 20 uur per jaar geaccrediteerde nascholing in de differentiatie hematologie en 20 uur per jaar geaccrediteerde nascholing in de differentiatie oncologie
 • ten minste 12 patiëntgebonden uren per week werkzaam in de differentiatie hematologie. Voor de gecombineerde differentiatie geldt ten minste 10 patiëntgebonden uren per week werkzaam in de differentiatie hematologie en 10 patiëntgebonden uren per week werkzaam in de differentiatie oncologie.

Scholing & kennistools

In de agenda staan alle voor AIOS verplichte en aanbevolen opleidingsonderdelen.

V = verplicht opleidingsonderdeel :

= door JNVvH aanbevolen opleidingsonderdeel

ASH congress

Ga naar de website van de American Society of Hematology

EHA congress

[volgt]

Wenckebach cursus (gevorderden)

De tweedaagse gevorderden cursus wordt om het jaar gegeven. De eerstvolgende editie is in september 2015 (aanbevolen onderdeel opleiding)

Kosten per cursus circa 600 Euro (incl. koffie, thee, lunches, diner; excl. reis- en overnachtingskosten) - 40 plaatsen (www.wenckebachinstituut.nl).

EHA Learning Center, Passport & masterclasses

EHA Learning Center

Eind 2013 werd het vernieuwde EHA Learning Center gelanceerd. Een waardevolle verzameling online tools die voortdurend wordt aangevuld. In het uitgebreide Learning Center zijn alle EHA online tools geïntegreerd: Clinical Cases, CME Self-Test Cases, Learning Quizzes, Slide presentations, Documents library, Hematology Podcasts, Webcasts: learningcenter.ehaweb.org

Het portaal is bereikbaar via computer en smartphones. De gebruikersvriendelijkheid is vergroot door: Zoekopties & filters; directe toegang tot congres materiaal; automatisch indienen van EHA-CME's; en navigatie aan de hand van het European Hematology Curriculum.

Gebruik van dit platform tijdens en na de opleiding wordt sterk aanbevolen door de NVvH. Een korte promotievideo (klik) en een 60-seconden instructieclip (klik) van het EHA Learning Center zijn beschikbaar.

Het EHA lidmaatschapstarief bedraagt voor jonge hematologen (tot 36 jaar) slechts 20 euro per jaar. Zie www.ehaweb.org

EHATol

EHA Training Online. Online training (maximaal 16 CME per jaar). Vooraf registreren. Online casus (geen CME punten). Meer dan 80 vrij toegankelijke casus. Veelal met foto’s van bloed- en beenmerguitstrijkjes en van beenmergbiopten en –aspiraten (www.ehatol.org).

European Hematology Curriculum & online Passport

Curriculum Passport 3 in 2016 verwacht.

In november 2012 is de tweede versie van het EHA online Curriculum Passport gelanceerd. Met deze zeer bruikbare tool kunnen hematologen in opleiding online hun vooruitgang monitoren. Dit gebeurt aan de hand van het European Hematology Curriculum en de aanbevolen competentie niveaus voor de items in het curriculum.

Met de lancering van de tweede versie is een aantal verbeteringen doorgevoerd. Naast meer gebruikersvriendelijkheid zijn de items in het curriculum nu direct gelinked aan de tools in het EHA learning center (online casus, Webcasts en Education Books van EHA congressen en Podcasts)

Leden van de EHA kunnen direct beginnen met het gebruik van het online passport. AIOS die geen EHA-lid zijn kunnen ook kosteloos gebruikmaken van deze tool; zij dienen zich wel eerst even te registreren.  


De EHA Curriculum Commissie ontwikkelt aanbevelingen voor een basis-curriculum voor de specialistische opleiding van hematologen in de gehele Europese Unie op de onderdelen:

 • Klinische hematologie: benigne, myeloïde maligniteiten, lymfoïde maligniteiten, stamceltransplantaties
 • Diagnose
 • Trombose en hemostase
 • Transfusiegeneeskunde
 • Algemene vaardigheden

Voor ieder van deze onderdelen wordt aangegeven welk niveau tijdens de opleiding is bereikt:

 • Level 1: Basis kennis
 • Level 2: Kennis van patho-fysiologie, epidemiologie, diagnose, prognose, verschillende therapeutische benaderingen.
 • Level 3: Voldoende inzicht en praktische integratie van kennis en vaardigheden voor een optimale diagnose en behandeling van patiënten in elke fase van hun ziekte.

Masterclasses

Sinds 2010 organiseert de EHA jaarlijks de Classical Master Class. In oktober 2014 werd de Bite Size Master Class geïntroduceerd.

The EHA Classical Master Class is een online leerervaring in groepsverband voor hematologen die hun opleiding bijna hebben afgerond. Met de masterclass wordt gestreefd naar harmonisering en verhoging van de kwaliteit van de hematologieopleidingen in Europa. De Classical Master Class omvat vijf studieblokken tijdens een periode van zeven maanden.

De Bite Size Master Class richt zich op hiaten in de opleiding en biedt meer flexibiliteit door per keer slechts één onderwerp aan te pakken. De cursus is toegankelijk voor zowel junior als senior hematologen.

Meer informatie en aanmelding: http://www.ehaweb.org/education-science/eha-online-learning/master-class/

Hemosurf licentie NVvH

HemoSurf is een interactieve hematologie atlas die kan worden gebruikt ter ondersteuning van het hematologisch morfologieonderwijs. Hemosurf omvat meer dan 3000 foto's van bloed en het beenmerg uitstrijkjes. Door middel van modules van toenemende moeilijkheidsgraad en feedback, raakt de gebruiker steeds meer vertrouwd met de interpretatie van bloed en beenmerg uitstrijkjes. 

 


HEMOSURF IS ALLEEN TOEGANKELIJK VOOR leden van de NVvH (INLOGGEN is noodzakelijk).


Na inloggen ziet u het Hemosurf-menu in de menukolom links verschijnen. 

 

A: Learning Modules

The Learning Modules are all built upon the same principle. At the beginning you will examine and compare the various kinds of cells and the qualitative abnormalities of the blood and/or bone marrow. In the next step you must recognize these cells and abnormalities. You will always receive feedback as to whether you are right or wrong. At the end of the program, you will have to assess the blood film of important hematological diseases. Read the instructions for each module carefully. Red numbers indicate sequential order.

 

 

White Blood Cells
You will learn how to recognize normal and pathological leukocytes as well as toxic abnormalities of neutrophils and monocytes. You will then differentiate the leukocytes of fifteen different diseases.

 

Red Blood Cells
Here, you will learn how to recognize the qualitative abnormalities of red blood cells. You will then assess the red blood cells of eleven different diseases.

 

Platelets
You will learn step by step how to recognize the quantitative and qualitative abnormalities of platelets. You will then assess the platelets of five different diseases.

 

Artifacts in the Blood Film
In this module, you will learn to recognize and identify different artifacts.

 

Normal Bone Marrow
You will learn step by step how to recognize normal bone marrow cells as well as how to assess cellularity and iron content. 

 

B: Reference Modules

Unlike the learning modules, here you can systematically consult blood pictures and information about the most important hematological abnormalities and diseases.

 

 

Gallery of Blood and Bone Marrow Films
In this module, you can examine the blood pictures of more than 60 diseases. For some of them the bone marrow films are presented as well.

 

All Informational Units
You can access the list of all the available units found in the program here.

 

Laboratory Techniques
Read the instructions on how to produce a blood film and how to perform a May-Grünwald-Giemsa stain as well as a reticulocyte stain. Watch QuickTime movies in which these procedures are demonstrated.
Read the descriptions on manual and automated blood cell counting methods. Their advantages and disadvantages are also discussed.

 

  


A cooperation of the

Central Hematology Laboratory, University Hospital/Inselspital Bern
and the
Division of Instruction and Media
Institute of Medical Education
School of Medicine, University of Bern

© by AUM, Bern 2009

Authors: Dr. med. U. Woermann, Mrs. M. Montandon, Prof. Dr. med. A. Tobler

English version: K. Mauger MA, G. Rodgers MD PhD, University of Utah


 

Overige (online) tools

Morfologie (bronnen & atlassen)

E-hematimage

http://www.e-hematimage.eu/

Programma e-HEMATimage, permanente scholing in Hematologie, 10 dossiers per jaar, beschikbaar in 8 talen (Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Nederlands, Pools en Portugees)

Universiteit van Iowa

www.path.uiowa.edu/virtualslidebox (Virtual microscope)

Universiteit van Basel

vmic.unibas.ch/patho/topo/index.html (Virtual microscope - voornamelijk pathologie) 

Bloodline

Ruim 1000 foto’s van bloed en beenmerg uitstrijkjes vrij toegankelijk via: www.bloodline.net/index.php/image-atlas-resources-46

Leukemia.net

Een verzameling van hematopoietische beelden, geïdentificeerd door de leden van de WP10 van de European Morphology Faculty (28 deskundigen uit 17 verschillende Europese landen). In de collectie van 228 foto’s bevinden zich 604 genummerde hematopoietische cellen. In een separaat Excel-bestand is van iedere cel het nummer, de kleuring, de cellijn en de op consensus gebaseerde naam terug te vinden. Vrij toegankelijk via:

www.leukemia-net.org/content/diagnostics/diagnostics/morphology/

www.leukemia-net.org/content/diagnostics/diagnostics/morphology/table_of_consensual_cell_names/   (excel bestand)

ASH Image Bank

De vernieuwde ASH Image Bank:  http://imagebank.hematology.org/

naar boven naar boven

Farmacologie (NVMO webcasts)

De NVMO en Benecke hebben hun zeer informatieve serie farmacologie webcasts opengesteld voor hematologen (in opleiding). Deelname is mogelijk voor NVvH-leden na aanmelding via de registratiepagina op de NVMO-website: http://www.nvmo.eu/leden/?vc=NEW_MEMBER

Het is van belang dat alle velden van dit online formulier worden ingevuld en daar waar geen informatie door een deelnemer kan worden ingevuld bijvoorbeeld een streepje (-) wordt gebruikt. Binnen enkele dagen na aanmelding zal een nieuw gebruikersaccount worden geactiveerd, waarna met de webcasts kan worden gestart. 


1e NVMO-webcast Farmacologie

Thema: basisprincipes farmacologie

Duur: 60 minuten
Accreditatie NIV: 1 punt  

Bij deze eerste NVMO-webcast over 'klassieke farmacologie' belicht prof. dr. S. Rodenhuis de basisprincipes van de farmacologie. De nadruk ligt op het werkingsmechanisme, de (dosisbeperkende) toxiciteit, interacties en klinisch relevante farmacokinetiek en -dynamiek. Met praktische voorbeelden uit de medische oncologie komt verder het belang van bloedonderzoek en ‘klaring’ aan bod en de relevantie van de area under the curve. De middelen capecitabine, carboplatine, cyclofosfamide, docetaxel, irinotecan, methotrexaat, tamoxifen, trastuzumab en vinorelbine passeren hierbij de revue.

2e NVMO-webcast Farmacologie

Thema's: alkyleerders, platina en epipodophyllotoxinen

Duur: 60 minuten
Accreditatie NIV: 1 punt  

Bij deze tweede NVMO-webcast over 'klassieke farmacologie' staan alkyleerders, platina en epipodophyllotoxinen centraal. Prof. dr. S.Rodenhuis gaat daarbij in op het werkingsmechanisme, de (dosisbeperkende) toxiciteit, interacties en klinisch relevante farmacokinetiek en -dynamiek. De cursus belicht het effect en de bijwerkingen van dacarbazine, temozolomide en etoposide, de verklaring daarvan en de relatie met de farmacokinetiek. Verder komen de overeenkomsten en verschillen van deze oncologische middelen aan de orde.

3e NVMO-webcast Farmacologie

Thema's: antimetabolieten, taxanen (en epothilonen), vinca-alkaloïden

Duur: 60 minuten
Accreditatie NIV: 1 punt  

Bij deze derde NVMO-webcast over 'klassieke farmacologie' staan antimetabolieten, taxanen (en epothilonen) en vinca-alkaloïden centraal. Internist-oncologen dr. A.M. Bergman, dr. M.J. Kerst, prof. dr. S. Rodenhuis en dr. N. Steeghs gaan daarbij onder meer in op het werkingsmechanisme, de dosisbeperkende toxiciteit, interacties en klinisch relevante farmacokinetiek en -dynamiek. De cursus belicht ook het effect en de bijwerkingen van deze oncolytica, de verklaring daarvan en de relatie met de farmacokinetiek.

4e NVMO-webcast Farmacologie

Thema's: Topoïsomerase-remmers, antibiotica en hormonale middelen

Duur: 60 minuten
Accreditatie NIV: 1 punt  

Bij de laatste aflevering in deze serie staat de farmacologie centraal van endocriene middelen die worden ingezet bij de behandeling van het mammacarcinoom en het prostaatcarcinoom. Internist-oncologen dr. A.M. Bergman, dr. M.J. Kerst, prof. dr. S.C. Linn en prof. dr. S. Rodenhuis gaan onder meer in op de overeenkomsten en verschillen in de behandelingsstrategieën bij deze twee tumortypen. Ook komen antracyclinen en enkele andere antibiotica aan bod, alsmede de topoïsomerase I-remmers. Deze veelvuldig toegepaste middelen vragen van elke behandelaar optimaal inzicht in effectieve preventie en behandeling van toxiciteit. Deze aflevering duurt 1 uur en is verdeeld in 4 onderdelen van circa 15 minuten.

 

Met dank aan de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (www.nvmo.eu) en Benecke medische educatie en communicatie (www.benecke.nl)

ASH Academy

The learning center for hematologists.

Teaching Cases

ASH Teaching Cases emphasize standard approaches to classic hematologic problems and are designed to simulate the steps involved in diagnosing a patient, from taking the history and performing a physical exam, to ordering and interpreting lab tests, to making a final diagnosis and following the clinical course of the disease. While working through each case, learners are challenged to consider the right questions to ask at each step in the process. Each case includes a set of teaching points and a bibliography with links to references.

 

-> Ga naar de Teaching Cases of maak eerst een ASH account aan

Wet- en regelgeving (WMO)

De CCMO heeft een gratis e-learning ontwikkeld: Onderzoekswijs.nl. Hiermee kunnen klinisch onderzoekers kennis opdoen over de wet- en regelgeving rond medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer over regelgeving & wetenschappelijk onderzoek op de CCMO website

Perifere stage

Dashboard

Perifere stage binnen de differentiatie hematologie

Sectie Hematologie van de NIV

(geldend voor stages startend na 1 januari 2014)

 

 Beschrijving perifeer centrum

 • Echelon B en grotere C, minimaal 4 hematologen (3.6 fte). Laboratorium faciliteiten (o.a. hemostase, morfologie) conform opleidingeisen differentiatie hematologie (NIV).
 • Opleidingsbevoegdheid interne geneeskunde
 • Aanstelling van AIOS bij voorkeur via detachering vanuit academische opleidingskliniek.
 • Er dient volgens CCMS kaderbesluit een overeenkomst te worden gesloten tussen academisch en niet-academisch centrum (zal vaak in ander kader al bestaan).

Aard hematologische zorg in perifeer centrum

 • Representatieve verhouding benigne/maligne hematologie, met een duidelijk andere case mix dan in academisch opleidingscentrum

Duur perifere stage

 • Minimaal 3 en maximaal 6 maanden in overleg met hoofdopleider in academisch centrum (differentiatie hematologie).
 • De stage is niet verplicht.
 • Stage vindt plaats in laatste fase van de opleiding hematologie
 • AIOS heeft een werkweek van minimaal 80% (volledig besteed aan hematologie)

 Verantwoordelijkheid voor perifere stage

 • De opleider in het perifeer centrum is gezamenlijk met academisch hoofdopleider verantwoordelijk voor de perifere stage
 • De opleider in perifeer centrum heeft een aanstelling van minimaal 80%. Dit teneinde taak als opleider naar behoren te kunnen vervullen
 • De opleider in het perifeer centrum accordeert de EHA curriculum passport items gedurende de perifere stage
 • De perifere stage wordt meegenomen in de visitatie van de enkelvoudige differentiatie van het samenwerkende academische ziekenhuis.  Indien met meerdere academische centra wordt samengewerkt, hoeft daadwerkelijke visitatie (waarin de AIOS en opleider uit het perifere centrum participeren) slechts samen met 1 academisch centrum te geschieden. Bij de overige centra zou men zich kunnen beperken tot een “papieren” visitatie. De visitatie dient minimaal 1x per 5 jaar te geschieden. 

Polikliniek

 • Minimaal 2 dagdelen per week
 • Tijdens polikliniek worden alleen hematologische patiënten gezien (geen algemene interne geneeskunde of oncologie)
 • Supervisie door hematoloog

Kliniek

 • Supervisie van assistenten (eindverantwoordelijkheid bij staflid Hematologie)
 • Voldoende tijd voor ingrepen.
 • Participatie in 24-uurs diensten hematologie
 • Beenmergmorfologie onder supervisie hematoloog/klinisch chemicus/laboratoriumarts

 Besprekingen

 • Dagelijks overdracht
 • Grote visite Hematologie: 1x/week
 • Polikliniekbespreking: 1x/week
 • Pathologiebespreking: 2x/maand
 • Consultbesprekingen: 2x/maand
 • Refereer bijeenkomst: minimaal 1x/maand
 • Onderwijs competenties Interne Geneeskunde maximaal 20%

Aanmelding en start opleiding

Dashboard


Waar kan het enkelvoudige profiel hematologie worden gevolgd?

Na het verkrijgen van een opleidingsplaats in één van onderstaande centra, dient men zich bij de NIV aan te melden voor de opleiding (zie: http://www.internisten.nl/opleiden-tot-internist/opleiding-tot-internist/differentiaties/hematologie )

Amsterdam

Academisch Medisch Centrum

Opleider: prof. dr. A.P. Kater, internist-hematoloog

Adres: afdeling Klinische Hematologie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam

Amsterdam

VU Medisch Centrum

Opleider: prof. dr. S. Zweegman, internist-hematoloog

Adres: afdeling Hematologie, postbus 7057, 1007 MB Amsterdam

Groningen

UMC Groningen,

Opleider: dr. M.R. de Groot, internist-hematoloog

Adres: afdeling Hematologie, postbus 30001, 9700 RB Groningen

Leiden 

Leids Universitair Medisch Centrum

Opleider: prof.dr. H.J. Veelken, internist-hematoloog

Adres: afdeling Hematologie, postbus 9600, 2300 RC Leiden

Maastricht

Maastricht UMC

Opleider: prof. dr. H. Schouten, internist-hematoloog

Adres: afdeling Hematologie, P. Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht

Nijmegen

Radboudumc

Opleider: prof. dr. N.M.A. Blijlevens, internist-hematoloog

Adres: afdeling Hematologie, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

Rotterdam 

Erasmus MC, locatie Daniel den Hoed

Opleider: dr. P.A.W. te Boekhorst, internist-hematoloog

Adres: afdeling Hematologie, postbus 5210, 3008 AE  Rotterdam

Utrecht 

UMC Utrecht

Opleider: dr. R.A.P. Raymakers, internist-hematoloog

Adres: afdeling Hematologie, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht

Enschede (een deel van de opleiding i.s.m. een academisch centrum)

Medisch Spectrum Twente

Opleider: dr. R. Schaafsma

Adres: afdeling Hematologie, Postbus 50 000, 7500 KA Enschede

 


Aanmelding differentiatie hematologie (NIV)

Voor u met de opleiding in de differentiatie hematologie begint, dient u het opleidingsschema hematologie in te vullen op de website van de Nederlandse Internisten Vereniging: www.internisten.nl/differentiaties/hematologie

naar boven naar boven

Lidmaatschap NVvH & JNVvH

De NVvH is een vereniging met ruim 500 leden: 1) academici die werkzaam zijn in niet-commerciële instellingen op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs betreffende ziekten van het bloed en de bloedvormende weefsels én 2) verpleegkundig specialisten en physician assistants hematologie. De jaarlijkse contributie van de NVvH bedraagt 60 euro. AIOS en "jonge klaren" worden ook automatisch lid van de juniorverening JNVvH.

Het lidmaatschap van de (J)NVvH biedt voor AIOS ondermeer de volgende voordelen:

 • gratis deelname aan de Diagnostiekdag, de Klinische Dag en de JNVvH onderwijsdagen
 • gratis toezending van het Nederlands Tijdschrift voor Hematologie, het officiële wetenschappelijke tijdschrift van de NVvH (8 maal per jaar).
 • gebruik van de HemoSurf licentie
 • de mogelijkheid om mee te praten over voor AIOS relevante onderwerpen, bijvoorbeeld door aanwezig te zijn bij vergaderingen van het (J)NVvH bestuur, vertegenwoordiging in NVvH werkgroepen en commissies, de organisatie van (onderwijs)bijeenkomsten voor AIOS en "jonge klaren", afvaardiging in de NIV sectie Hematologie (visitatiecommissie), participatie in activiteiten (masterclasses) van de European Hematology Association.

naar boven naar boven

European Hematology Association (lidmaatschap)

Het EHA lidmaatschapstarief bedraagt voor jonge hematologen (tot 36 jaar) slechts 20 euro per jaar en wordt sterk aanbevolen. Zie www.ehaweb.org

Het EHA Learning Center, EHATol en het European Hematology Curriculum & online Passport, zijn zeer waardevolle tools voor de opleiding binnen de differentiatie hematologie. Lees verder...

naar boven naar boven

Arbeidsmarktperspectief

Dashboard

Ontwikkeling arbeidsperspectief 2011 - 2016

Met enige regelmaat circuleren berichten dat het vinden van een (vaste) baan moeilijker wordt voor jonge hematologen. Dat stemt uiteraard niet optimistisch, maar worden deze vermoedens ook door de cijfers ondersteund? Het Capaciteitsorgaan en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) voeren bij tussenpozen behoefteramingen uit. In deze metingen ontbreken evenwel gedetailleerde getallen voor de individuele differentiaties.

De eerste meting van 2011

De Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) en haar juniorvereniging (JNVvH) vinden het belangrijk om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te volgen. Om die reden werd in 2011 een korte online vragenlijst opgesteld waarin naar de ervaringen wordt gevraagd van hen die in de voorafgaande jaren met de opleiding aandachtsgebied/differentiatie hematologie begonnen.

Het doel van de vragenlijst was drieërlei. Allereerst horen wij graag van de hematologen hoe het hen is vergaan na afronding van hun opleiding. Waar zijn zij terechtgekomen en hebben zij hun ideale baan gevonden? Op de tweede plaats zijn wij nieuwsgierig naar de overwegingen die een rol spelen bij de keuze van een werkkring. Ten slotte willen wij inzicht krijgen in (de beoordeling van) het arbeidsmarktperspectief voor jonge hematologen.  

Opleidingsplaatsen 

Tussen 1 januari 2003 en 1 januari 2010 startten gemiddeld 14 AIOS per jaar met de opleiding in de differentiatie hematologie.

De tweede meting in 2014

In 2014 werd wederom een meting verricht, nu onder de 73 hematologen die sinds 1 januari 2007 met de opleiding startten en deze inmiddels hebben afgerond (hematologen in opleiding werden niet aangeschreven). Eind januari 2014 werd per e-mail een verzoek tot het invullen van de vragenlijst verzonden. De vragenlijst kon anoniem worden ingevuld. Vanuit de JNVvH is een groot deel nagebeld.  Op 27 februari 2014 werd de enquête gesloten. De respons was op dat moment 60%

Opleidingsplaatsen 

Tussen 1 januari 2007 en 1 januari 2013 startten gemiddeld 15 AIOS per jaar met de opleiding in de differentiatie hematologie.

Werkkring en tevredenheid geregistreerde hematologen

Ongeveer 50% van de respondenten bekleedt een staffunctie als hematoloog (al dan niet in combinatie met interne/oncologie). Ook een baan als chef-de-clinique (27%) of als internist (7%) komt veel voor. Met name het aantal Chefs-de-clinique is duidelijk toegenomen sinds de eerdere meting (2011: 9 %)

De chefs-de-clinique werken vooral in de academische ziekenhuizen (75%).  Respectievelijk 17% en 8% werkt in de topklinische ziekenhuizen en de periferie. 

Beoordeling arbeidsmarktperspectief

In tegenstelling tot bij de eerste meting, zijn in 2014 zowel de groep jonge klaren als de groep reeds langer geregistreerde hematologen somberder gestemd over de arbeidsperspectieven voor jonge hematologen. Slechts 10% zegt optimistisch te zijn over de arbeidsmarkt ). Men baseert het oordeel vooral op de volgende omstandigheden en oorzaken: een gebrekkige regulering van de instroom, onvoldoende vacatures met name in Randstad, de hoge eisen die aan sollicitanten (kunnen) worden gesteld in vooral de grotere ziekenhuizen (dubbelregistraties, gepromoveerd etc.), onvoldoende doorstroming (artsen vangen ook na hun pensioen nog tijdelijke tekorten op).

Werk lijkt er overigens voldoende te zijn naar de mening van de respondenten (overvolle poli’s). Het zijn vooral de bezuinigingen op dure zorg, de onrust over de financiële positie van maatschappen en de onzekerheid over de “waarde” van de perifere maatschap, die de vraag naar hematologen lijken te remmen.

Naar de mening van respondenten, nemen de kansen op de arbeidsmarkt toe na promotie, dubbelregistratie of een aantal jaren ervaring als chef-de-clinique. De meeste jonge hematologen konden aansluitend tot binnen één maand aan de slag (82%). Bij 11% zaten er 2 tot 5 maanden tussen, en bij slechts 3% duurde die periode 6 maanden tot 1 jaar (zie Bijlage 1 vraag 10). De kansen op het vinden van een vaste baan nemen toe naarmate men langer is geregistreerd.

Conclusie

De belangrijkste conclusies van de 2014 meting zijn:

 • Ten opzichte van 2011 (en ten koste van het aantal internist-hematologen) is het aantal chef-de-clinique functies duidelijk toegenomen (van 9% naar 27%)
 • In 2014 werken meer respondenten op basis van een tijdelijk contract (van 38% in 2011 naar nu 55%)
 • Het percentage respondenten dat fulltime werkt daalde van 61% (2011) naar 34% (2014)
 • Op dit moment zijn 2 personen uit de gehele groep van 73 jonge hematologen werkloos
 • Het optimisme over de kansen op de arbeidsmarkt is duidelijk afgenomen (van 70% in 2011 naar 10% in 2014)

De arbeidsperspectieven lijken achteruit gegaan. Er is een duidelijke disbalans tussen vraag en aanbod. De huidige conjunctuur en het overheidsbeleid zijn deels debet aan de afgenomen vraag naar hematologen (bezuinigingen in de centra, onduidelijkheid over mogelijkheid tot uitbreiden maatschappen, invloed zorgverzekeraars, specialist 2015 etc.). Door het rugzakje-systeem zijn er geen kosten aan het opleiden AIOS verbonden; dit maakt de drempel laag om nieuwe AIOS aan te nemen. Er is onder jonge artsen veel belangstelling voor de differentiatie hematologie.

De verwachting is dat de komende vijf jaar circa 85 hematologen de arbeidsmarkt zullen betreden, terwijl slechts 26 zittende hematologen met pensioen gaan.

De derde meting in 2015

Eind december 2015 werd wederom een verzoek tot het invullen van de vragenlijst verzonden aan 74 jonge hematologen. De vragenlijst kon anoniem worden ingevuld. Ter promotie van de enquête en vergroting respons is door de juniorvereniging JNVvHs de gehele groep nagebeld.

Op 20 februari 2016 werd de enquête gesloten. De respons was op dat moment 60%.

Opleidingsplaatsen 

Tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2015 startten gemiddeld 17 AIOS per jaar met de opleiding in de differentiatie hematologie.

Belangrijkste conclusies van de 2015 meting zijn:

 • Ten opzichte van 2014 en 2011 (en ten koste van het aantal staffuncties) is het aantal internist-hematologen dat als chef-de-clinique werkzaam is, verder toegenomen tot 35% (27%; 9%)
 • In 2016 werkten t.o.v. 2014 iets meer respondenten op basis van een vast contract: 51% (45%; 62%)
 • Het percentage respondenten met een fulltime baan steeg t.o.v. 2014 naar 42% (34%; 61%)
 • Het percentage dat optimistisch is over de kansen op de arbeidsmarkt is weliswaar iets gegroeid, maar bedraagt nog altijd slechts 21% (10%; 70%). Tijdens de 2011 meting was de groep langer geregistreerden aanmerkelijk optimistischer dan de groep die net de arbeidsmarkt had betreden. Dat onderscheid is verdwenen.
 • De in-/uitstroom van hematologen is niet in balans. De verwachting is dat de komende vijf jaar circa 85 hematologen de arbeidsmarkt zullen betreden, terwijl slechts 28 hematologen met pensioen gaan.
 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt lijken echter wel in balans: alle jonge hematologen hebben werk kunnen vinden.
 • Respondenten zien een tekort aan vacatures voor vaste banen. Er worden vooral veel tijdelijke contracten aangeboden.

(De cijfers van de metingen in 2014 en 2011 zijn als volgt in de tekst aangegeven: 2014 en 2011).
 

Resultaten H-net survey

Binnen de Europese Unie (EU) bestaat vrij verkeer van personen, diensten en dus ook van medisch specialisten. De Nederlandse internistenopleiding wordt erkend door alle EU-lidstaten en de in Nederland opgeleide internist kan daarom zonder meer aan de slag in willekeurig welke EU-lidstaat. Het omgekeerde geldt uiteraard ook. Vanuit dat oogpunt is het zeer relevant na te gaan hoe de opleiding in het aandachtsgebied hematologie in Nederland zich verhoudt tot de opleiding hematologie in andere EU landen.

In 2008 is de European Hematology Association (EHA) in 29 EU landen gestart met de zogenaamde H-net survey onder hematologen die sinds 2004 hun hematologie opleiding hebben afrondden. Aan de hand van het “European Hematology Curriculum Passport” werd naar het niveau gevraagd dat hematologen aan het einde van hun opleiding menen te hebben bereikt (“awareness”, “knowledge”, “competence”). Het betrof hier dus een self-assessment, hetgeen uiteraard de hardheid van de resultaten enigszins vermindert

In juni 2010 werd tijdens het EHA congres in Barcelona het voorlopige en op sommige punten opmerkelijke resultaat van de survey (zie bijlage hieronder) gepresenteerd. Over de gehele linie ligt het niveau van de hematologie opleiding in Nederland boven het Europese gemiddelde. Ten opzichte van het door de EHA aanbevolen kennisniveau, scoren de Nederlandse hematologen vooral goed wat betreft de maligne hematologie, stamceltransplantaties en klinische trials. De benigne aandoeningen laten een wat heterogener beeld zien, met duidelijk uitschieters naar boven, maar ook naar beneden (o.a. kinderhematologie, morfologie, bepaalde laboratorium technieken, genetic counseling bij trombofilie, bloeddonatie en –groepenkennis). 

Al met al een zeer nuttige survey die richtinggevend kan zijn bij het bepalen van het beleid voor de opleiding.

Leden van de NVvH (inloggen noodzakelijk) vinden hieronder de link naar de EHA survey.

Doelstelling en bestuur JNVvH

De Juniorafdeling van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie werd op 1 april 2008 ingesteld.

Doelstelling

De JNVvH stelt zich ten doel binnen de structuur en daarmee binnen de statutaire doelstellingen van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie de belangen van de assistenten in opleiding voor hematologie te behartigen.  De JNVvH heeft het recht een afgevaardigde voor te dragen voor het NVvH-Bestuur en de (visitatiecommissie van de) sectie Hematologie van de NIV voor te dragen. Afvaardiging van een JNVvH-lid in andere commissies vindt in overleg met het NVvH-Bestuur plaats.

Het lidmaatschap van de JNVvH staat open voor leden van de NVvH die in opleiding zijn tot internist-hematoloog. Aan het JNVvH lidmaatschap zijn geen extra kosten verbonden (aanmelding als lid NVvH & JNVvH). Twee jaar na afronding van de opleiding vervalt het JNVvH-lidmaatschap.

De JNVvH verzorgt jaarlijks twee onderwijsdagen.

Dit AIOS dashboard is in ontwikkeling en wordt door de juniorvereniging JNVvH aangevuld. Suggesties voor onderwerpen zijn van harte welkom (secretarisjnvvh@gmail.com )

 

Bestuur m.i.v. 01/01/2019

•          Voorzitter: Nick Wlazlo (Erasmus), n.wlazlo@erasmusmc.nl

•          Secretaris: Anouk Breedijk (Radboud), anouk.breedijk@radboudumc.nl

•          Penningmeester: Janneke Tijmensen (LUMC), j.tijmensen@rdgg.nl

•          Bestuurslid en vertegenwoordiger in de sectie:  Ilse Kuipers (AMC), ilse.kuipers@amc.nl

•          Bestuurslid: Laura van Hussen-Daenen (UMCU), l.g.m.daenen-3@umcutrecht.nl

•          Bestuurslid: Jaap van Doesum (UMCG), jaapvandoesum@hotmail.com

•          Bestuurslid: Michelle Möhlmann (VUMC), m.mohlmann@vumc.nl

•          Bestuurslid: Nicole van Yperen (MUMC), nicole.van.yperen@mumc.nl