Het NVvH – HOVON echeloneringsdocument ligt vanaf heden ter becommentariëring voor aan de leden van de NVvH

In 2018 is door de NVvH en HOVON een werkgroep ingesteld die tot doel had het toen vigerende echeloneringssysteem te reviseren; de werkgroep echelonering van zorg en onderzoek. Dat had twee doelen. Ten eerste was het toen vigerende echeloneringssysteem alleen ontwikkeld voor de beoordeling van de mogelijkheid tot participatie aan HOVON studies en niet voor het beoordelen van de mogelijkheden tot zorg voor patiënten met hematologische aandoeningen in deze ziekenhuizen, echter het werd in diverse gremia wel voor echelonering van zorg toegepast. Ten tweede wordt de zorg voor hematologische patiënten in toenemende mate complex en is het gebruik van dure geneesmiddelen toegenomen. Dit vroeg om het hernieuwd vaststellen van vereisten voor complexe hematologische zorg aan de ene kant, en het waarborgen van een brede toegang tot dure geneesmiddelen voor veelvoorkomende hematologische aandoeningen anderzijds.

Voor een uitvoerige beschrijving van de werkwijze van de werkgroep en de totstandkoming van deze versie, wordt verwezen naar de inleiding van het document. 

Het bestuur van de NVvH legt deze versie ter commentaar voor aan de leden, naar analogie van de richtlijnen systematiek. Eventuele vragen en opmerkingen zullen door de werkgroep beantwoord worden en daar waar nodig wordt het document aangepast. 

U kunt het document raadplegen op de NVvH website via de link  echelongeringsdocument versie 2019_11

We ontvangen uw input op dit document graag  uiterlijk 14 februari 2020. door te  mailen naar  info@hematologienederland.nl